Landboreformer og udskiftninger i Gjern sogn 1786-97

Nedskrevet ca. 1943 af Rasmus Christensen,
(født 1872 i Gjern på Helledi, der er nævnt som gård nr. 6 i teksten).
Renskrevet 1994 af Henrik Andresen.

I Udstykningsprotokollen fra 1786, hvor de 24 Gaarde i Gjern By nævnes ved Løbe Nr. - ikke Matr. Nr. -, staar som Nr. 1 og 2 Mølhavgaardene. (Ikke at forveksle med Mølhave i Skannerup Sogn), eller de to nordligste Gaarde ved den Ud- og Indfartsvej, som førte i Nord og Øst og kaldtes "Karisled" og førte mod Naarup og Søbyvad, samt i Øst mod Ellerup. Ejeren af Gaard Nr. 1 var Anders Andersen og af Gaard Nr. 2 Jens Nielsen (Møller). Gaard Nr. 2 laa altsaa, og ligger endnu nordligst i Byen. Om der i Fortiden har været dreven Mølleri der, er der ingen Oplysning om. Flere Stednavne paa Engparceller nær ved, kunde tyde derpaa. Hvorfor Anders Andersens Gaard faar Nr. 1, kan der kun gisnes om. Han nævnes som Raadmand i Gjern og er den, som rejser til Skanderborg Ting og "paa egne og øvrige Bymænds Vegne forlanger 4 (fire) uvildige Mænd udnævnt til at taxere Gjern Bys Mark, Eng, Skov og Tørvejord til Udskiftning mellem Ejerne".

Bymændene har allerede den Gang været Selvejere. Tidligere hørte Gjern under Tvilum Gods. Hvornaar det er frikøbt giver Udstykningsforretningen ingen Oplysninger om. Derimod nævnes deri at den kongelige Kasse (Rentekammeret) har Penge staaende i Gaardene. Det er dog ikke store Summer, men er jo de Beløb, hvoraf senere i Tiden den kgl. Skat var en Del. En anden Forheftelse som "Fischers Penge" nævnes ikke, men den er maaske kommet til senere. I kgl. Skat var nok ogsaa indbefattet den gamle Plovpenning.

Gaard Nr. 1, tilhørende Anders Andersen, blev forøvrigt snart efter Udskiftningen delt, idet den Gaard, som senere fik Navnet "Karenshaab" blev skilt fra med ca. 40-45 Tdr. Land og den tilbageblevende, mindste Part ejes i 1796 af Laurs Andersen, som formodentlig er en Søn af Anders Andersen og bor paa den gamle Plads i Byen. Dennes Efterfølger er muligvis Anders Laursen, der sælger Gaarden ca. 1825 til en Degneenke fra Beder ved Aarhus. Hun hedder Sophie Sørensen (Bastrup) og er Barnefødt i Ellerup Overgaard, som i sin Tid ejedes af hendes Forældre: Laurs Bastrup g.m. Johanne Aabo, der var en Datter af Præsten Mikkel Aabo i Gødvad, hvis Hustru hed Jytte Kragh Fischer og var en Datter af Regimentskvartermester Clemen Fischer, der i mange Aar boede paa og ejede Gaarden Kejlstrup nær ved Silkeborg. Enken Sophie Bastrup Sørensen giftede sig med en Ungkarl paa 24 Aar. Han var fra Gjern og hed Jens Holm. Denne blev gift to Gange senere. 2den Gang med Sofie, kaldet "Skofikke" og 3die Gang med Frederikke, som Jens Holm af Vane ogsaa kaldte "Fikke". Siden gik Gaarden i Handel til andre.

Gaard Nr. 2 hed Ejeren ved Udskiftningen Jens Nielsen med tilnavnet Møller. Det var altsaa den nordligst beliggende Gaard i Byen. De to Mølhavgaarde var oprindelig udskiftet i samme Størrelse, men som før nævnt, blev Nr. 1 Gaard hurtigt delt. Derimod nar Nr. 2 kun afstaaet en Parcel af sit Jordtilliggende ved den nordlige Ende af sin Mark samt en lille Engparcel i Mølkær ialt vel c. 12-14 Tdr. Land. Saa vidt vides blev dette Areal givet i Medgift til en Datter fra Gaarden. Fra Udskiftningen var der, som Protokollen melder om, nogen Usikkerhed i Udmaalingen af de to Gaardes Englodder. En Fejl, som Landinspektøren mener stammer fra en forkert trukken Blyantstreg paa Kortet idet denne ved Udmaalingen er bleven antaget for Skellinje mellem de to Ejendommes Enge. Ejerne toge dem da selv for at afsætte Skellet indtil videre, men Overenskomsten var ikke tilfredsstillende for Parterne og senere i Tiden førte det til yderligere Stridigheder og Skeltrætter. Det er mig fortalt, at Parterne enedes om, at lade en Landinspektør afsætte Skellet imellem dem. Striden drejede sig jo mest om Skellet fra Aaen og op mod Agermarken. Det blev da bestemt, at den ene Part skulde hente Landinspektøren i Viborg og den anden skulde køre ham hjem og saa skulde de bøje sig for hans Afgørelse i Sagen. Som aftalt, saa skete det. Landinspektøren blev hentet af Manden i Gaard Nr. 2 og efter endt Forretning med Afmærkning af Skellet i marken, blev han kørt hjem til Viborg af Manden i Gaard Nr. 1. Men denne spurgte da Landinspektøren, om Skellet nu var Afsat saaledes, at det i alle Tilfælde var gyldigt og lovmedholdeligt, saa det ikke kunde forandres derved. Hvortil Landinspektøren skal have svaret, ja det var det, vel at mærke saa længe begge Parter respekterede Afgørelsen. Da Manden hørte dette og efter endt Tur kom hjem igen, gik han ud og rykkede alle de nylig nedrammede Skelpæle op og saa begyndte Spektaklerne mellem de to Naboer paany. - Lige Nord for Mølhavgaard Nr. 2 var der et Kørevad over Aaen og fra dette mod Øst gik Vejen videre til Mlhave og Ellerup. Broen, der senere blev lagt over Aaen længere mod Nord ved Ellerup Spang er af langt nyere Dato. Ved Byens Grænse mod Nord var det saakaldte "Karisled", hvor Vejen lige Norden for deler sig og gaar gennem "Bjerghulen" og forbi "Bjerghøjene" mod Nord, og mod Øst gik forbi "Karis Ellere" og videre til "Ellerup Spang" ved den smukke lille Skov "Spanglunden".

Gaard Nr. 3 ejedes ved Udskiftningen af Lars Sørensen, i 1797 af Søren Lawrsen, som jo nok er en Søn af førstnævnte. Det er den Gaard, som senere hen i Tiden faar Navnet "Peterslyst". Den bliver ret hurtigt udflyttet fra Byen til sin nuværende Plads. Sært nok at Udflytningen ikke sker med det samme, da der jo saa kunde været erholdt Statshjælp dertil, men dette maa ikke være bleven forlangt. Maaske skulde Ejeren være fuldstændig uformuende for at faa denne Hjælp. Udflytningen var jo heller ikke for denne Gaards Vedkommende forlangt af Kommissionen. Pladsen, som denne Gaard laa paa i Byen var Syd for Gaard Nr. 1 og ved Siden af den Gaard som i en nyere Tid fik Navnet "Hedegaard".(Dette Navn er ikke ældre end fra Slutningen af forrige Aarhundrede). Navnet Peterslyst blev givet denne Gaard af Ejeren Peter Kielsgaard der vist havde købt Gaarden mens den laa i Byen og flyttet den ud paa den nuværende Plads lidt Sydvest for Gaarden "Domdal". P. Kielsgaard var Murermester for Grev Frijs. Senere antog han den noget finere klingende Betegnele: Arkitekt. Han byggede Gaarden smukt og solidt op. Særlig herskabelig var det smukke, teglhængte Stuehus med de kappede Gavle, store Vinduer og Døre, samt anlagde en stor Pryd- og Frugthave, saa en senere Tids Ejer, hvert Aar kunde sælge en Masse god Frugt derfra til Aarhus. Der var i min Barndomstid mægtige Æbletræer bugnende fulde af Frugt som Gravensten, Kalville, Nonnelit o.m.a. af de bedste og fineste Sorter. En Datter af Kielsgaard blev gift med Pastor Jessen i Grønbæk (se Pastor Jessens Bog om Grønbæk Præstegaard). Jessen var Søn af daværende Provst Jessen i Røgen. Peter Kielsgaard døde ca. Aar 1860. Hans Enke besad Gaarden til c. 1870. En Søn af dem var ogsaa Arkitekt for Grev Frijs og boede i mange Aar i Hammel.

Gaard Nr. 4 var Præstegaarden, som laa paa sin nuværende Plads. Nu er den jo ogsaa udstykket, men ved Udskiftningen af Byjorden var den bleven tildelt et stort Areal velsagtens ca. 200 Tdr. Ld. og kun Gaard Nr. 6 var af omtrent samme Størrelse. Det som den Gang kaldtes en Helgaard, hvilket svarede til 8 Tdr. Hartkorn. Efter Udstykningstiden viste Præsterne sig ofte som meget dygtige Landmænd. Ja var ofte Foregangsmænd ogsaa paa dette omraade for deres Menighed, med hvilken de som følge af at de skulde tage en stor Del af deres Indkomst ved Gaardens Drift kom saa at sige til at dele Kaar, økonomisk set, med deres Sognebørn. Jeg husker endnu dengamle, smukke men brøstfældige, hvidkalkede Bindingsværkspræstegaard med Laden ud mod Gaden og modsat denne Præsteboligen. Ind i Gaarden førte en rummelig Indkørselsport og i Vest op mod Kirkegaarden var Heste- og Kostald, mens det nordre Hus var optaget af Præstens Brændselshus og Bryggers samt Forpagterens Bolig, da det senere hen i Tiden blev mere "fint" at forpagte Jorden ud. Øst for Stuehuset og ned mod Aaen var den store, smukke, maaske ikke altid lige velholdte Have, hvori der dog altid var mange gode Frugttræer, der bar rigelig Frugt til Gaardens Forsyning. Præstegaarden nedbrændte til Grunden først i 80erne i forrige Aarh. En Bager, som boede vest for Vejen, havde fyret saa stærkt op i sin Ovn, at baade hans Ejendom og et Nabohus brændte og derfra bredte Ilden sig til Præstegaardens Huse, der, som de øvrige, alle var straatækte og derfor meget hurtigt da Vinden bar paa blev til et stort Ildhav. Med Nød og Næppe reddedes Kirkebøgerne og nogle faa Ting af Præstens Indbo, ellers gik alt op i Luer. Rugbrødet i Bagerens Ovn havde ingen Skade taget. Det var bagt lidt haardt, men smagte godt. Paa den Tid var Christian Ussing Sognepræst i Gjern. Han var en af de Præster, som under Krigen i 1864 var Præst i Sønderjylland og da han ikke ville aflægge Ed til Prøjserne, søgte han Embede i Moderlandet. Paa Udskiftningstiden hed Sognepræsten i Gjern, Bull. Men da han døde inden Udskiftningen var tilendebragt blev han afløst af Hr. Thura, som ligger begravet paa Gjern Kirkegaard. I Præstegaarden samledes Landvæsenskommissionen, der foretog Udstykningen, og man mærker i Landinspektørens Redegørelse for Forretningen en tilbørlig Hensyntagen til "hans Velærværdig hed, Beneficiarius, Sognepræsten", der ikke tiltales, omtales eller behandles saa ligefremt som de øvrige Lodsejere. Oprindelig var Præstegaardens Areal projekteret meden Indmark fra Horns-Vejen og en Udmark, der ikke var sammenhængende med Indmarken, men senere forandredes dette til, at hele Marken bliver sammenhængende og der gives mere af den gode Jord i Svedelandsagre end Præstegaarden fra først af var tildelt. Det kommer nok af at Pastor Thura var skrap til at forstaa at paatale sin Ret. Dette fremgaar ogsaa af en Sag, som senere fremkommer, der der er Tale om at Gjern By ad Rettens Vej skal bevise at Sørbyvadsgaarden (Storgaard) ikke, som paastaaet, har nogen Græsningsret i Gjern Vejle. Præsten siger om dette Spørgsmaal at vel tror han at Bymændene har Ret i deres Paastand, "men at han som Beneficiarius ikke kan indlade sig i nogen Proces eller de deraf flydende Omkostninger. Han er altsaa klog nok til at unddrage sig Ubehagelighederne, men vil nok modtage Fordelene om saadanne skulde gives. Ligeledes staa han meget stejlt paa, at Præstegaarden skal tildeles mere af den nær ved Byen liggende gode Jord i Stedet for at faa Jord af daalig Bonitet og langt fraliggende Byen. Med Hensyn til Tildeling af Eng og Toftejord paataler han ogsaa Præstegaardens Tarv.

Nr. 5 gaa ind under Nr. 21. Den Ejendom, som havde Nr. 5, laa lige under Kirkegaardsdiget, syd for dette og efter hvad jeg kan skønne, har der ikke været ret megen Jord til denne Ejendom og kun lidt Have- og Toftejord. Hvilken Sammenhæng der er mellem denne og Gaard Nr. 21 er ikke let at udrede; men der staa i Udskiftningsprotokollen, at Grunden hvorpaa Nr. 5 ligger skal senere tilhøre Gaard Nr. 6, men saalænge nuværende Beboer af Nr. 5 lever, skal han nyde fri Bopæl i Huset, som kaldes "Paaris". Det er mig fortalt, at Paaris var en gammel "Rejselade", hvor man var pligtig at huse og herbergere saadanne "Rejsende", som ikke vel kunde skaffe sig Natteophold anden steds. Muligvis skulde der være et saadant Herberg i Byen, men derfor havde Ejeren af dette "Hotel" ikke noget Krav paa at faa Del i Jorden ved Udstykningen. Den smule Toft eller Have, som hørte til her, har Ejeren nok maatte afgive til Gaard Nr. 6, for hvilken den jo laa særdeles belejligt. Maaske har Beboeren ikke haft noget lovmæssigt Krav paa Hus og Jord.

Gaard Nr. 6, Helledi. Ejeren var paa den Tid Michel Jensen. Han var fra Laasby og var bleven gift med Enke efter Niels Jensen. Hun hed Ane Pedersdatter og var født i Gaarden. Gaardens navn kommer sikkert af Beliggenheden. Enten fra Stendiget, det "hellige Dige" eller, hvad der er mere sandsynligt, fra den sumpede Beliggenhed, som Gaarden havde, omgivet af Enge og Smaaholme lige ved Gjern Aa. "Helle" betyder lav blød Jord, ihvorvel det i Nutiden ogsaa bruges om en stensat Forhøjning, et Fristed, en Stenhelle. Som Betegnelse for blød Jord er Navnet stedfæstet mange Steder i Landet under lignende Naturforhold. Sammenlign.: Helle, Helstrup, Hellerup o.s.v. Ligeledes findes en stor Mosestrækning i Gjern Bakker nær ved Svostrup og Gudenaa. Den gamle Betegnelse for denne er "Helledesmose", hvori 23 af Gjern Bys Gaarde havde Jordlodder. Derimod havde Gaarden Helledi ikke nogensinde nogen Part i denne Mose, velsagtens af den Grund at Gaarden havde Mosejord nok anden Steds. Som Gaardnavn findes "Helledi" flere Steder baade i Jylland og paa Øerne, saaledes paa Aarhusegnen, i Vendsyssel og paa Bornholm og Ejendommens Beliggenhed svarer i alle Tilfælde til Navnet ligesom her. Gaarden blev ved Udstykningen tillagt et stort Areal efter ca. 8 Tdr. Hartkorn. Hvilket dens fra ældre Tid ved Opdyrkning af Jord og dens Tilliggende af Eng og Tofter vel maa have kunnt gøre Krav paa. Der ble nok tildelt den ialt c. 180 Tdr. Ld. i Ager, Eng, Skovskifter og Tørvemoser i Gjern Bakker, samt en stor Hedelod i Gjern Vejle. Hvorfor, kunde man spørge, er denne Gaard ikke straks bleven udflyttet til sin, langt fra Byen liggende Mark. Inde i en Krog af Byen laa den dog meget ubelejlgt for Agermarken og en stor Del af sin Eng, selv om den paa den gamle Plads syd for Kirken og lige ved Aaen var omgivet af Eng og Tofter? Landinspektør Haar giver et Svar derpaa, som dog ikke synes fyldestgørende. Han siger: "Michel Jensen burde vel udflytte, men desformedelst han har megen Eng og Toftjord omkring Gaarden og Beligenheden er saadan (isoleret) at det ikke kan gavne den øvrige By noget og han vel heller ikke er meget derfor, saa foreslaas han ikke til Udflytning".

Nr. 7 Gaard tilhørende Poul Knudsen er formodentlig den, som sidst i 1890erne faa Navnet Hedegaard. For saa vidt har Navnet ikke noget med Hede at gøre, da hele Arealet den Gang havde været opdyrket og under Plov i mange Aar, men det nordligste af den tilhørende Agermark grænsede til Gjern Hede og en Del af denne Jord var af saa letmuldet Beskaffenhed, at det godt ved Foraarstide naar det var behandlet med Harve og andre Redskaber, kunde finde paa under stærk Storm at "lette sig" og rejse i Luften. Gaardens oprindelige Plads i Byen var lige syd for Gaard Nr. 1 og mellem denne og Nr. 3. Nord for hvor Bager Sørensen senere byggede Bageri og Beboelseshus. Udflytningen til den nuværende Plads er nok sket i første Fjerdel af forrige Aarhundrede. Paa den sydlige Del af Marken umiddelbart ned mod Tørvemosen og Engen kunde tydelig paavises en Fordybning i Jordsmonnet, hvori der fandtes brændte Lerklumper og Teglstensbrokker. Det blev sagt, at her havde været en gammel Teglovn, hvor Stenene der var bleven brugt ved Gaardens første Opførelse var bleven brændt. Det nærliggende Ellekrat og Tørvemosen har maaske ydet Brændsel dertil. Det var jo den Gang ingen Sjældenhed ved Opførelse af nye Bygninger, da et Sted i Nærheden at finde dertil egnet Materiale og saa selv stryge Tegl og brænde Sten til den ny Bygning. Tæt ved i Ellekrattet var der Kildevæld, der sprudlede frem af Jordbunden og frembragte en rig Vegetation af Anemoner og Kodriver, samt en næsten tropisk Vækst af Kaprifolium og andre smukke Planter. Vejen, der fra Gaarden førte ned til Engen gik hvor Terrænet passerede bedst i Bugter og Sving uden om de altfor stejle Skrænter. Markerne syd for Søbyvadsvejen mod Aadalen var meget ujævnte og med mange Grusskrænter. Hvor Gaarden laa var der jævnt og øst for den var der en stor Dam, der sikrede Gardens Vandforsyning Aaret igennem. Køer og Heste gik her i Vand til maven og slukkede Tørsten i Sommerens Hede og om Vinteren var den frosne, spejlglatte Vandoverflade ofte Tumleplads for den nærliggende Skoles Børn. Gjern østre Skole, der i ca. 1870 var bygget paa en lille Parcel af Gaardens Jord (Forøvrigt vistnok den eneste Udstykning fra Gaarden), laa lige nord for Gaarden ved Vejen der fører forbi fra Gjern By til Naarup. I Udstykningsprotokollen er Gaarden tildelt to fraliggende smaa Englodder, den ene i Mølkær, den anden vesten for Broen. Jeg har ikke vidst af, at der var mere end en saadan lille Lod, der hørte til, men maaske er den anden i Tidens Løb bleven solgt fra.Afskrift af Aasteds Forretningen over Gjern Byes Udskiftning afholdt den 25. August 1786.

Anno 1786 den 25. August blev et Asteds Møde foretaget udi Gjern By paa Silkeborg Amt af Landvæsens Kommissionen i bemeldte Amt, nemlig paa Amtmanden Hr. Kammerherre von Buchwalds Vegne Hr. Kammerraad Ferslev fra Friisholt. Den endnu i dette Amt ansatte Landvæsenskommissær Hr. Etatsraad Steensen udeblev ogsaa fra dette Møde, men for ham meldte sig Hr. H-- Hjorth fra Clausholm og endelig var i Vakance af den ene Landinspektør Wesenberg fra Randers constitueret og i saadan Qualitet mødt. Alt efter Regvisionen af Hr. Landinspektør Haar af Aarhus og til bemeldte Gjern Byes attraaede Udskiftning -- var til - Møde udstædt den behørige Indkaldelse til samtlige Gjern Byes Lodsejere den 17. Maijus som med Forkyndelse Paategningen forsynet følger denne Forretning under No. 1 og lyder saaledes:

"Hr. Landinspektør Haar har -- Pro Memoria til mig forlangt et Aasteds Møde af Landvæsenscommissionen i Silkeborg Amt maatte berammes i Gjern By for mellem Lodsejerne at fastsætte Delingsplanen og bestemme Lodsbytningen af bemeldte Byes Jorder. Thi bliver herved fastsat at foretage et Aasteds Møde i Gjern By den 25. August førstkommende om Formiddagen Kl. 10 slet, hvortil herved indkaldes vedkommende Lodsejere nemlig samtlige Selvejere og Beboere i Gjern By, samt Tvilum Gods Ejer, der skal have noget Eng paa Gjern Mark og Sminge Byes Beboere, som skal være lodtagne for en Part i Gjern Hede, at møde i Præstegaarden for Velærværdige Hr. Bull og videre paa Aastedet for at faa Delingsplanen lagt til Jordfællesskabets Ophævelse udi bemeldte By og derved tage deres Ret m.v. Denne Indkaldelse anmodes Velærværdige Hr. Bull at vilde lade bekendtgøre og forkynde for alle Vedkommende, de samme med Paategning om Forkyndelse inden Landvæsens Kommissionen til formeldte Datum bliver at foreligge.

Randers den 17. August 1786 (L.J.)
Udi S.T. Hr. Kammerherre og Amtmand v. Buchwalds Fraværelse som Fuldmægtig Stadfeld.

Ovennævnte Ordre er rigtig forkyndt for Sminge Beboere.
Rasmus Christoffersen - Niels Pedersen.

Dette er rigtigt forkyndt for alle Vedkommende hvilket tilstaaes af Underskrevne
- Anders Sørensen Jens Nielsen
Og forkyndet for mig Bull

Ved Kommissionen vare samtlige Beboere i Gjern saavelsom Sognepræsten Hr. Bull tilstede ligesom de hertil indkaldte Sminge Byes Beboere. Landinspektør Haar fremlagde derefter hans skriftlig forfattede Delingsplan af 5. Majus til Gjern Byes Udskiftning, hvilken Plan følger Forretningen under Nr. 2 og lyder saaledes:

Forslag til Gjern Byes Udskiftning

Naar Gjern Mark skal udskiftes til nogen sand Nytte og til Sikkerhed for Panthaverne, naar Udskiftningen skal have til Formaal saavel Efterkommernes som de nulevendes sande Gavn og Fordel maa af Gjern By, om Udskiftningen som meldt skal blive til nogen Nytte og ikke efter nogle Aars Forløb vorde fortrudt, i det mindste 3 Gaarde udflyttes til længst fraliggende Marke-Skel. Skulde flere Gaarde villig for dem selv og Byen saa højst nyttig fattende Beslutning var det saa meget bedre, men da det ikke er at formode, saa foreslaar jeg og paa det alvorligste for den høje Kommission at formaa 3 Gaarde i det mindste enten ved Forestilling overtalt eller og paalagt at udflytte deres Gaarde. Og mener jeg at disse bør være Nr. 9, Niels Pedersen, Nr. 12 Poul Larsen og Nr. 16, Jens Nielsen Møller, som jeg har hørt godvilligen bekvemmer sig dertil, hvoraf Jens Møller kunde udflytte og faa sin Lod i Domdal og de 2 andre allerlængst borte ved Tvilum Mark, hvor de i Henseende til Jorden kunde blive vel tjente med at tage deres Lodder og kunde faa al deres Del af Ager, Eng og Hede på et Sted. Hvilke Herlighed vilde det ikke blive for de udflyttede Gaarde saaledes at faa al sin Ejendom samlet paa et Sted, at kunne bo midt i sin egen Mark, at kunne med allerstørste Nemhed dyrke sine Jorder og med sine Kreaturer have en meget kort Drift, imod de, om de alle blev i Byen, vilde med Eng og Hede faa deres Lodder i det mindste paa 4ne alle meget langt fra Gaarden liggende Steder, en herlig og øjensynlig Nytte vilde Udskiftningen medføre saavel og fornemmeligst for de udflyttende som og for øvrige Bymænd, der da og derfor kan fordet meste faa deres Agerjord paa et Sted. Man ved af Erfaring hvor meget ikke alene en Del Bønder, men endog mange andre, som skulde være og ere klogere end disse jo skulde lære og foregaa disse med gode Exempler til Hans Majestæts allernaadigste Vilje's og Befalings Opfyldelse ere indtagne af Fordomme, hvoraf somme er forsætlige imod Fællesskabets Ophævelse og imod Udflytningen, der dog ille Henseender ubestridelig (?) tilvejebringer de fordelagtigste Udskiftninger, skulde nu disse til Udflytning foreslagne paa Grund af disse Fordomme modsætte sig at udflytte, beder jeg den høje Kommission nøje vil overveje mit Forslag, nøje vil efterse disse Gaardes indeklemte og fatale Beliggenhed for en Gaards Udskiftning baade for dem selv og andre at højstsamme vil lade det være disse magtpaaliggende ifølge den 21§ i den allernaadigste Forordning, a se deraf at bemeldte trende om ikke flere Gaarde vorder til Udskiftningens Lettele paa de proponerede Steder udflyttede, og skulle de ikke godvilligen bekvemme sig dertil, tror jeg ifølge den 21de § af Landvæsenskomissionen, og om fornødent af Rentekammeret dertil kan blive forcerede. - Hans Majestæt har mere end de halve Penge i Gjern, der er i mine Tanker altsaa denne Grund til at wigere paa disse Gaardes Udflytning, som Hans Majestæts Penge derved desmere betrygges og Pantet saa anseligen mere forbedres og conserveres. -

Naar altsaa, som sikkert formodes, disse trende Mænd ved den høje Kommissions Autoritet, kraftige Forestilling og Mellemhandling enten bliver overtalt til godvillig Udflytning eller og det bliver dem ii anden Fald paalagt at udflytte kan Udskiftningen for de tilbageblivende paa efterfølgende anførte Maade blive højst fordelagtig. -

Formedelst at Byen ligger i den ene Ende af Marken og saa godt som i et Hul kan Lodderne umuligt komme til at gaa ud fra Gaardene, men de maa anlægges i reelle og 4kantede Figurer i Marken til samme ifølge dertil anlagte Veje og den ene tager sin Lod udenfor den anden. - Til den Ende giver undertegnede sig den Ære for de i Byen tilbageblevne at foreslaa følgende Delingsplan Maade:

1. Udi østre Marken sønden Hjardal afskæres og indlægges efter Bymændenes Forlangende til at forstørre Driften til Heden og til Græsningen i Heden følgende Agerjord formedelst deres Ringhed de nordre Ender af Bols Fielbroe Agre fra den store Bugt af Bols Ager og hen til Præstens mellemste Fielbroe Agers østre Side fra Hjaredal og ned mod samme Side 60 al. Fra dette Punkt trækkes Grænselinien for Agerjord over det imellem Hedeblokkerne og Blokkerne ved Randersvejen beliggende Hedegræsning og i lige Linie over den sydvestre Ende af Hedeblokkerne over de sydvestre Hjørne af Agrene over Randersvejen over Stagedammen indtil Præstens første og østreste Ager i vestre Side af Stagedamsfald hvorfra Linien igen gaar langs med samme Ager over til Søbyvads Mark alt det norden og østen for denne Linie beliggende Agerjord indlægges formedelst dets Ringhed til Heden. -

Sønden bemeldte Linie kan Jens Møller, som har tilbudt at ville udflytte og tage sin Lod ved det saakaldte Domdal saavel sin Del af Ager og Eng samlet paa et Sted udi Domfald, det meste af Agrene østen Domshøj det meste af Domdals Agre og Agrene ved Søbyvadsvejen og det meste af Smede Hols Agre, et Hjørne af Smedebaks Blokker alle Bols Blokkerne derved Stieblokker og Bolsholten med derved liggende Eng bag Bolsholten, de lange Skifter en Del af Bols Eng og næsten alle Bolsholmer i denne Lod faa saa tillige Godtgørelse for hans Gaards- og Haugeplads og altsaa sin fulde Del af det under Deling kommende Agerjord og Engbund paa et Sted langs med Søbyvads Marks Skjel. -

Udi denne Mark bør fremdeles indlægges med deres Lodder Nr. 1 og 2 Jens Nielsen og Anders Andersen, Nr. 3 Laurits Sørensen og Nr. 6 Michel Jensen, men som der endnu i denne Mark bliver et Overskud af cirka 186.392 Kvadrat-Alen, saa formenes at denne Jord bør gaa til Deling med Mellemmarken, saaledes at de to Mænd, som i samme faar de to bedste Lodder skulde i Overskuddet af Overmarken tage hver en liden Udlod. Da Jens Nielsen og Anders Andersen altid have haft en stor Ejendoms Toft ved deres Gaarde, hvorudi en betydelig Eng, samt Agerjord og Budskadser formenes at de for Beliggenheds og Hegns Skyld bør tildeles den dem tilkommende Del af Agerjord ved samme deres store Toft nemlig udi Blokkerne paa Bjerregrav Bols Blokker, Rønhøjs Blokker, Hør Blokker, Bols Agre, Gjerbred, Ovenkjærshule, Høgendals og Bryggehøjs, vestre og østre Dybdals Agre med de for Enden af samme liggende Karris Bæk og Karris Elle samt af Lønstens Agre, af Agrene imellem Vejen og af Stibaks Agre saa langt samme efter Maal o Taxation vil strække sig, disse Mænd faar det ud af alle nærmest og bekvemmest, men da de liggerderfor og Jorden kuns er maadelig, formodes ikke at nogen med Billighed kan eller bør have noget dermod.

Af Eng og Græsning falder der i disse Mænds Tofter ca. 30911 Kvadrat-Alen mere end dem kan tilkomme, skulde nu samme fraskæres og tillægges en anden, vilde det blive et ubehageligt Fællesskab for disse to Mænd og siden de altid har haft denne store Toft for dem selv, burde vel og beholde den fremdeles, formener derfor at for bemeldte 30911 Kvadrat-Al. bør deskonteres Agerjord og altsaa kan disse Mænd og faa deres fulde Andel af Ager og Eng paa et Sted ved deres Gaarde.-

Hvad den separate Deling imellem samme tvende angaar, da bør Anders Andersen tage sin Agerjord norden Søbyvadsvejen og Jens Nielsen sønden for. Vejen rettes og afsættes saa vidt muligt imellem dem og med 12 alens Bredde. Hvad delingen i denne store Toft angaar, hvorudi er baade Agre, Eng og Græsning, da maa samme ankomme paa dem selv om de derom kan forenes,men hvis ikke de kan det, da decideres af Kommissionen hvorledes Delingen i samme bør ske. -

Da Nr. 3 Lars Sørensen intet Toftjord hidtil har haft ved sin Gaard anses det for Ret og Billighed at han nu ved Markens Deling tillægges noget alerhelst det kan ske uden nogen Mands virkelige Fornærmelse og da Gaarden Nr. 1 og 2 med det vesten og sønden Gaardene og i deres Toft beliggende Eng, samt mod det af Græsningen i Karrisbæk o Karris Elle, som ligger for deres Agerjord, faar ialt meget af Eng, ca. 41203 Kvadrat-Al., foreslaar jeg for den høje Kommission som noget, jeg finder overensstemmende med Retfærdighed og Billighed bemeldte Lars Sørensen tilstaas Toftjord sønden og østen for hans Gaard og til Aaen af 21000 Kvadrat-Al. eller 1 1/2 Td. Ld. af Ager og Eng, hvilket Toftjord han tager af det Toftjord som Nr. 1 og 2 haver vesten deres Gaarde, og de bemeldte Mænd hver saa faar en Del Eng mere end de kan tilkomme, kan de uden nogen Fornærmelse gerne taale at miste og paa saadan Maade afgive noget til deres Nabo, da de enda beholder en Del Eng mere end de skulde have og da Præstens Toft gaar ind med en stor Krog under Lars Sørensens Kaalhauge, anses og for Ret saavel for at Lars Sørensen kan faa en nogenlunde regulær Toft, som han kan og bør ske (?), som og for at Præstens Tofts østre kan faa mere Bekvemmelighed med Hegnet gøres lige, at Præsten afstaar til bemeldte Lars Sørensen det Hjørne af sin Eng, som gaar ind for den anden Mands Kaalhauge, det liden Eng, Præsten herved mister kan han igen faa Vederlag for efter Maal og Taxation paa det Sted, hvor han faar sin Englod.

Jeg tror vel at Præsten saavelsom Jens Nielsen og Anders Andersen vil modsætte sig, men at bemeldte Mænd skulde være at bringe til Raison ved Kommissionens Mellemhandling, tror jeg at den høje Kommission her bør vise sin Autoritet og ved et Magtsprog decidere at det skal ske, det lidet Præsten mister herved af sin Eng er ubetydeligt og ikke for fornuftige og upartiske kan eller bør komme i Conføderation og da Anders Andersen og Jens Nielsen endda beholder mere Eng end de kan tilkomme og de fremfor nogen af de andre Mænd faa deres Jord saa saare belejligt og bekvemt, skulde jeg ikke tro at de saa ganske skulde supprimere Fornuften og den naturlige Billighed, de skylder deres Næste og Nabo, at de imod Forordningens Bydende i Slutningen af 5.§ som ham er applicable, skulde modsætte sig dette paa Billighed grundede Forslag.

Foruden denne proponerede Toftelod kan Lars Sørensen faa alle sine Agerjorder enten samlet udi en Lod vesten og østen for Nr. 1 og 2 i Lønstens Agre imellem Vejene, Stibæks Agre, Ellerupdals Blokker, noget at dito Agre og det meste af Solbroe Blokker eller næst ved den udflyttende Jens Møllers Lod eller og saaledes at han kan faa Halvparten af sin Jord næst ved Nr. 1 og 2 og det andet halve ved Nr. 16. Paa denne Maade faar Nr. 6. Michel Jensen ikke saa langt til sin Lod, som han ellers vil faa naar Lars Sørensen skulde faa al sin Del tæt ved Nr. 1 og 2 og da han ligger nærmere ved Marken end Michael Jensen, kunde det synes rimeligt at han tog sin Lod yderst ved den udflyttede Gaard Nr. 16, men da han kuns har en halv Gaard, vilde han, om han skulde faa sin Lod yderst, kun faa lidet eler intet god Jord, og skulde han faa den inderste ved Nr. 1 og 2, vilde Michel Jensen faa noget langt ud til sin Lod. Desformedelst anses den Delingsmaade bedst, at han fik Halvdelen ved Nr. 1 og 2 og halvdelen ved Nr. 1 og 6, og henstilles det nu til bemeldte 2 Mænd, hvilken af disse to Delingsmaader, de finder at ære dem tjenligst og helstvil antage, men skulde de ikke derom kunne forenes, forventes den høje Kommissions Kendelse herudi. -

Foruden den Eng, som der falder i Lars Sørensens proponerede Toftlod, kan han faa sin manglende Eng i, ved og for søndre Ende af hans Agerlodder udi Engene ved Ellerupdals Mark.

Nr. 6. Da Michel Jensen formedelst hans Gaards ilde Beliggenhed i en Krog (Helledi), vel kunde anses at burde udflytte, men samme Udflytning ikke kunde blive Byen til nogen Gavn og han vel ejheller er meget derfor formedelst det meget Eng, der falder ved hans Gaard, vil jeg ikke proponere ham til Udflytning, men derimod foreslaas at han bør tage al sin Agerjord samlet og paa et Sted udi Øster eller Overmarken, nermlig udi Bols Agre, Brede Agre ved Hedegravskæret, østre side af Agrene mellem Vejene, Brunshøjs Agre, Vej Agre ved Hørdals Blokkerne vesten og østen Donskjær, søndre Side af vester Donshøj Agre, Ellerup Torendals, Mergaard og Hørdals Agre et.c.t saa vidt strække kan enten lige ind til den udflyttede Jens Møller eller til Lars Sørensens Lod ved samme Mands Skjel om han dertil efter den gjorte Proposition skulde faa Halvdelen af sin Jord udi denne Lod kand Michel Jensen faa af Agerjord ca. 74 Tønder Land paa et Sted i en til Indhegning og Brug meget reel og tjenlig Figur. Der er baade god middel og ringe Jord derudi. Han kan pløje Agrene som de løber. Det er ham vel noget fraliggende, men i hvor han end fik sine Jorder maatte de efter hans Beliggenhed blive ham langt fraliggende. Jeg har derfor i Betragtning af samme sørget for at han kunde faa sin Agerjord og Eng saavidt mulig samlet paa et Sted, som nu med Fordel kan ske paa foreslagne Maade foruden den Eng han haver ved sin Gaard bør ham og ligeledes Michel Hansens Eng Hauge, som ligger tæt ved og lige ind til hans Gaard samt et Stykke i østre Side af Molkjær, som er hans Eng tilliggende, hvad Eng, som Michel Jenen endnu maatte mangle kan tillægges ham af det Eng, som falder i og ved Enden af hans Lod.-

For den Eng, som Michel Hansen her mister, kan han faa Vederlag i Smede Eng, hvor formenes han kunde faa hans største og bedste Englod og skulde der fra Engene i Overmarken blive et lidet Overskud naar Nr. 1, 2, 3, 6 og 16 har faaet deres fulde Del, da fraskæres samme i Smede Eng og af Neder Karris Kjær, saameget som det skal være og tillægges efter befindende Omstændigheder en eller to, som foruden Michel Hansen kunde blive Hans Jensen.

2. Udi Mellemmarken kan Nr. 4. Præstegaarden, Nr. 24. Jens Sørensen, Nr. 23. Anders Jensen, Nr. 22. Michel Hansen, Nr. 21. Hans Jensen og Nr. 19. Peder Christensen faa deres Agerjorder saaledes: Præsten tildeles foruden sin Toft ca. 7/8 Del i Døv Agre, ungefær Halvdelen af Svedelandsagre, en Del af Steens Blokker i østre Side, Bregendals Blok, en Del af nordre Tingeskjærs Agre i østre Side, Blokkerne ved Hjaredal, søndre Tuekjærs Blokker, den største Del af østre Tuekjærs Blokker, et Hjørne i østre Side af Over Tingeskjærs Agre, udi Hjardals Blokker, Bols Blokker og paa Høvedet og ca. 1/8 Del i Agrene vesten Donshøj Blokker ved Randersvejen, et Hjørne af Agrene over Randersvejen, et Hjørne af Hede Blokker med mere saavidt samme efter Maal og Taxation vil strække sig, formedelst Engene ikke ligger saaledes for Mellem og Vestermarken som for Overmarken, kan det ikke førend paa Aastedet blive bestemt hvor eller i hvad Tur Præsten og øvrige Beboere kan faa deres Lodder.

Nr. 19. Peder Christensen beholder sin Toft, bør tage sin Hovedlod i det overblivende af Svedelandsagre og Staus Blokker, Simonslunds Blokker og et Stykke i Krogetagre; en Udlod paa mellem 1/4 og 1/5 Del bør han formedelst hans Indlods Godhed og Nemhed tage i Overskud fra Over Marken, nemlig i Fielbro Agre, brede Agre ved Hedegravskjæret og saa vidt samme kan strække sig. -

Nr. 21. Hans Jensen og 22. Michel Hansen kan faa al deres Agerjord paa et Sted, nemlig udi neder Tingeskjær Agre, over Tingeskjær Agre, vester og øster Tveragre, sønder Tveragre, øster Skaarup Halle, af Mølle Haals Agre af Vesten Vejagre, østre dito, sure Blokker og af østre Tuekjærs Blokker et Hjørne samt lidet af Steens Blokker. Dette kan deles paa to Maader imellem dem enten i nordøst og sydvest fra Peder Christensens østre Skjel til Heden og Trehøje Fald saaledes som Agrene i Neder Tingeskjær løber, eller og paa tvers saaledes at den ene faar den sydvestre Ende og falder i nedre Tingeskjær, østre og vestre Skaarup Halle, eller og den anden den nordøst Ende og falder i Over Tinges Kjær, Mark Agre, i søndre, vestre og østre Tver Agre, østre Vejagre og Sure Blokker etcetera, paa denne Maade faar Nr. 22 Michel Hansen vel længere til sin Lod end den inderste, Hans Jensen, men Lodderne faar en mere regulær og i alle Henseender til Indhegning, til Agrenes Pløjning og Dyrkning mere nyttig Dannelse, jeg tilstaar, at paa den første forslagne Maade bliver den gode og ringere Jord mere ligelig jævnet og delt imellem dem end paa den anden Maade, og de faar saa ungefær ligemeget til deres Lodder, men Figuren og Loddernes Dannelse bliver ikke saa net og ordentlig for Øjet som paa den sidste Maade, hvorefter Lodderne bliver næsten qvadrate og næsten lige saa brede som lange. Da begge Maader er gode maa det ankomme paa disse to Mænd hvilken Delingsmaade der gefalder dem best og de anser dem at være bedst tjent med. Skulde de ikke derom kunne enes, udbedes den høje Kommissions Kendelse herudi. -

Nr. 24. Jens Sørensen beholder sin Toft, faar Have for Enden af samme og Resten ved Vejen beliggende Blokker til Engen og Resten udi en Lod udi Korsdals Blokker, den nordre Ende af vestre Bon Høved Brede ved Mølle Haals og Mølle Haals Blokker, det meste af Mølle Haals Agre, smaa Blokker og vestre Vejagre indtil Hovedskjellet ved Trehøjs Agre, som gaar fra det nordøst Hjørne af Mølle Haals Mose til Bugten og Ende Skjellet mellem østre Vejagre og sure Blokker.

Nr. 23. Anders Jensen beholder sin Toft og kan faa Resten af sin Agerjord samlet paa et Sted udi søndre Side af Korsdals Blokkr, Staushøjs Agre, det meste af vestre Birknehoved, Resten af Jakobs Blokker og Oshøjs Agre, Hjardal og Røde Blokker, østre Birknehoved og Resten af Kroget Agre. Vejen til Horn, som gaar igennem denne og Peder Christensens Lod, samt Vejen til Heden, som gaar gennem Hans Jensens og Mikkel Hansens Lodder ere fraregnede hver med 12 alens Bredde.
Trehøjs Fald og Blokker, som bliver tilovers i denne Mark formenes bør som anden Lod tillægges Nr. 20. Jens Christensen, der faar sin Indlod tæt ved sin Gaard i Dams Agre, Gæskar og nedre Fald.

3. Vester Marken bør som foran er proponeret og paastaaet i det mindste 2 Gaarde udflyttes til Tvilum Mark hvilket formenes kunde blive Nr. 9. Jens Pedersen og Nr. 12 Povl Larsen og det derfra Byen af er til bemeldte Mark 5200 al. og saa nær en halv Mil tror jeg at den høje Kommission vil finde den største Nødvendighed til Udflytning paa dette Sted og er de to foreslagne i Fald de ikke godvilligen dertil vilde bekvemme sig maa tvinges dertil. Jeg anser det for en Skam for Kommissionen og mig om man vilde tillade denne Marks Deling uden Udflytning. Hvilken stor Besværlighed vilde det ikke blive for de Mænd som i Mangel af Udflytningen skulde faa deres Lod saa langt borte, hvad sand Nytte kunde de vel vente at faa af saa langt fraliggende Lod, der naa de skulde blive liggende i Byen, hvor meget vilde de vel opnaa ved saa lang enKørsel med Gødning om Dagen, hvorledes vilde vel Jorderne blive dyrkede, hvad Opsigt kunde de vel have med deres Korn og Græs og hvilken besværlig Drift vilde de ikke have hertil med deres Kreaturer.-

Man kender Bondens af slette og ugrundede Fordomme indtagne Tænkemaade, man ved af lang Erfaring at de saavel i andet som i Udskiftningen alene tænker paa denkorte nærværende Tid og den Dag i Dag uden at se hen til Følgerne i Tiden og bekymrer sig om hvorledes de vil blive. Jeg har hørt af nogle Mænd i Gjern, som næsten har en halv Mil til bemeldte Steder, at de meget gjerne vilde have og ønskede at kunne faa Ud lodderne, men de forstaar sandeligen ikke deres eget bedste eller ved hvad de forlanger og hvilken Byrde det i Tiden vilde blive dem og de maa alene forstaa den nu for Haanden værende Tid siden Jorden der efter Beretning skal være skikkelig her samt udhvilt og er straks tjenlig til at bryde og dyrke, men ingen Forestillinger af de som ønsker sig Lodder der kan eller bør efter mine Tanker gives Bifald, da samme om det skulde mod al Formodning ske vist i Tiden inderlig vilde blive fortrydt og hvem vilde da Skylden mest falde paa, mon ikke Kommissionen og Inspektøren om de tillod saadanne Urimeligheder vilde blive de for alle Bebrejdelser mest udsatte Objekter.

Udflytning bør her altsaa ske og skulde end de foreslagne gøre den Indvending, at de dertil vare uformuende, bliver der vel Raad for dem, da deres Gaarde, naa de bliver udflyttede sikkert og ufejlbarligt vil blive mere end dobbelt værd imod hvad de nu ere og da Hans Majestæt haver saa anselig en Sum staaende udi Gjern By, er det ikke at tvivle paa, at han jo efter den høje Kommissions oprigtigste Forestilling paa det kraftigste vil understøtte den saavel for hans indestaaende Penges Sikkerhed som for de udflyttendes, og dels hele Byens deaf følgende sande og store Gavn.- Naar altsaa bemeldte to foreslagne udflytter til ommeldte Sted kan de faa al dens Ager og Engjord med Godtgørelse for deres Gaards og Hauge Pladser samlet paa et Sted og udlagt saaledes:

Nr. 12. Povel Laursen kan faa al sin Jord af Ager og Eng udi nedre nordre Fald ved Tvilum Dige samt af Krogsbjerg Fald og Ørvads Faldet ved Hoens Mark og Nr. 11.

Nr. 11. Peder Pedersen (ogsaa i Stedet for Nr. 9. Niels Pedersen) udi det overblevne af sidstmeldte Fald, Skovkjærs Blokker af Skovkjærs Fald, Langkols Fald, samt af Egedals Agre og vaade (?) Kjærs Eng. -

Nr. 20. Jens Christensen, som nærmest beliggende ved Trehøjs Faldet, der blev tilovers i Mellemmarken, bør tage samme som en Udlod, hvor han faar mellem 1/3 og 1/4 Del af det ham tilkommende og da denne Udlod falder baade meget langt borte og noget ringere end de andre Udlodder har jeg igjen tiltænkt ham sin Indlod som falder ham saa nær og bekvem som muligt nogle Tønder Land mere end de andre kan faa i deres Indlodder. Samme Indlod falder udi Dams Agre, Græskjær Agre og Blokker, samt af nedre Fald og Jens Møllers Toft ca. 8 Tønder Land alle i bedste og god Jord, er altsaa Udlodder maadelig og fra Haanden er Indlodden saa meget nærmere og bedre. Den ene Lod kan altsaa bøde paa den anden.

Nr. 7. Povel Knudsen, Nr. 8. Niels Jensen, Nr. 10. Lars Møller og Nr. 15. Jens Pedersen kan udi nedre Fald norden Tvilum Vejen samt Bols Blokker og østen Balgaards Blokker faa hver en Indlod og udi samme deres Tofter iberegnet cirka Halvdelen af det dem tilkommende Agerjord, saaledes Nr. 7 som længst fraliggende faar den nærmste Lod næst ved Nr. 20, Nr. 8 næst ved Nr. 7; Nr. 10 ved 8 og Nr. 15 ved 10 i den vestre Side af nedre Fald samt Balgaards og Bols Blokker. Bemeldte Nr. 15. Jens Pedersen, som paa denne Maade faar sin Indlod yderst, kan faa sin Udlod sammenbunden med sin Indlod udi Skovlandsbaks Fald, Blokkerne ved Fælleskjær Blokkerne staae overende og vestre Bolgaards Blokker og altsaa al sin Agerjord paa et Sted, hvormed han formenes, siden der udi samme Lod lader baade godt og maadelig Jord, at være og blive veltjent.

Nr. 14. Peder Larsen, Nr. 17. Peder Møller og Nr. 11. Peder Pedersen kunde faa deres Indmarks Lodder udi Overfald, Lergravs Blokker, noget af Sønderlands Blokker og østre Side og noget af smalle ved Sønderlands Kjær samt Krogsted Blokker, alt sønden bemeldte Tvilum Vej. Udi samme kan de to første faa ca. Halvdelen i deres Indlodder saaledes at Nr. 14 tager først og faar foruden begge sine og Jens Møllers Tofter vesten i den østre Side af Overfald. Nr. 17. Peder Møller tager næst ved og faar foruden sin Toft og Jens Møllers Gaard og Haugeplads sin Indlod midt i Overfald og det meste af Birkemose. Nr. 11. Peder Pedersen formenes ikke bør have for meget i sin Indlod som Nr. 17 og 14 formedelst at han foruden Egholm kan faa en Del Eng ved sin Gaard.
Niels Pedersen sin egen og Povl Larsens Eng Tofter og da hans Indlod vil falde vesterst i Overfald, Lergravs Blokker, Krogsted Blokker, etc. kan han ligesom Nr. 14 faa sin Udlod næst ved og sammenbunden med sin Indlod udi Sønderlaugs Blokker, samme ved Sønderlaugs Kjær og i Tørvemose Blokker samt af Skovlands Baks Fald etc. saavidt samme kan strække efter Maal og taxation, herforuden bør ham tillægges Povel Larsens Gaard og Haugeplads. -

Nr. 18. Anders Pedersen og Nr. 13. Jens Pedersen West bør formedelst de kun har lidet Hartkorn og lidet Jord dertil, tildeles al deres Agerjord paa et Sted og saaledes at deres Lodder kan blive korte og brede, til den Ende foreslaas for disse to denne Deling. Vejen, som gaar imellem Sønderlaugs Fald og Sønderlaugs Blokker samt en Stræning af Tvilum Vejen bliver deres nordre Skel, fra denne Vej og til Hederne anlægges Lodderne i Syd og Nord, hvorved de faa korte og brede Lodder og kan pløje Agrene som de løber og da Jorden der er Middel Jord anses at de med disse Lodder kan være godt tjente, af disse to bør Nr. 18 som længst fraliggende forud ved sin Toft, den han beholder, tildeles sin Lod i Port og den østre Side af Sønderlands Agre, saavidt strække kan og Nr. 13 foruden sin liden Toft ca. en Tønde Land i Lade Ager ved hans Toft og Resten vesten Nr. 18 ungefær midt i Sønderlaugs Fald. Til Udlodderne for Nr. 7, 8, 10, 14 og 17 bestemmes den vestre Side af Sønderlaugs Fald, den østre Side af Egedalsfald, den østre Side af Skovkjærs Fald, noget lidet i øster Side af Skovkjærs Blokker, Nolkjærs Blokker, Vestre og Østre Krogsholm, Tøshøjs Fald og Krogsig Blokker, heraf kan Nr. 7 og 8 faa deres Udlodder sønden Tvilum Vejen i den vestre Side af Sønderlaugs Fald og østre Side af Egedals Fald, af disse tvende Lodder tager Nr. 8 Niels Jensen den vestre og Nr. 7, Povel Knudsen den østre og skulde her blive noget lidet mere end de i Udlodderne kan tilkomme, skal de beholde samme imod defor at kvittere i Indlodden.
Norden Vejen fra de to Udflyttergaardes Lodder og indtil Skovlandsbaks Fald bør være til Udlodder for Nr. 10, 14, 17, hvoraf Nr. 14 tager sin Udlod i østre Side af Skovkjærs Fald, de østre Ender af Skovkjærs Blokker, Naadkjærs Blokker samt Blokkerne ved Podehaugen og Tøshøj Agre i vestre Side saavidt strække kan, næst ved Nr. 14 tager sin Udlod ligeledes i Torshøj Agre og næst ved Nr. 17 tildeles Nr. 10 sin Udlod vesterst i samme Agre, hvilke 3 Lodder bør gaa igennem til Bækken og tage Engen ud for deres Lodder. De udi denne Mark gaaende Veje som den til Tvilum og den til Heden skal være med Grøfter og 12 Alens Bredde.

Nr. 11. Peder Pedersen bør, foruden sin egen Ager Toft og sin og Povel Larsens Eng-Toft, tildeles Egholm og Nr. 9. Niels Pedersens Eng-Toft med den derudi liggende Agerblok. Udi den liden Mark, som ligger sønden Aaen og vesten Skanderup og Dalbyvejen kan indlægges til Skolen 4 Tønder Land eller 56000 Kvadrat-Al. Dernæst Husmand Jens Hansen Skræder for 4 Skpr. Hartkorn og Jens Høeberg og Anders Møller for 2 Tdr. Hartkorn, som de har købt af Jens Møller, af disse kan Skolen faa sin Del først i Mølbaks og Brandenbaks Agre. Jens Hansen Skræder i Hybhøjs Blokker med et lidet Hjørne af Snogagre og i Snogagre og Troldbjerre samt lidet i vestre Side af Hybhøjs Blokker kan Jens Hørbjerg og Anders Møller faa deres fulde Del, herved og omkring deres Agerjord kan de faa det samme Hartkorn tilkommende Eng, hvilket og Jens Hansen bør have.

Tvilum Gaard haver to Enge beliggende tæt ved Gjern By og mellem Gjern Enge nemlig et Stykke kaldet Tvilum Kjær liggende ved Mølkjær og et Stykke kaldet Tvilum Studhauge liggende ved Mølbro Skifter. Disse Enge ligger over 1/2 Mil fra Tvilum Gaard, men derimod tæt og saa godt som inde i Gjern By, de bør derfor uagtet al Indvending og Modsigelse komme under Delingen med og udlægges til Gjern imod at Tvilum Gaard derfor faar Vederlag udi Peder Møllers Kjær samt et lidet Stykke i vestre Side af nedre Bred Enge, hvilket Vederlag vil blive dem noget nær dobbelt saanær som bemeldte to Enge nu ere, der hvor de ligger.

Neder, smalle og Overballe Krog har jeg i Betragtning af den derudi værende Engs Smalhed og Ringhed ikke anset nogen at være tjent med derudi at tage sin Lod og desformedelst har jeg fraskaaret de øvrige Enge bemeldte Krog og udlagt den til Heden. Formedelst der er en betydelig Forskel paa Aa Engene ved Heden og den Eng, som ligger imellem Vester Marken og Mellemmarken, hvilke sidste anses til Høavl at være ringe, men derimod at kunne blive tjenlig til Tørveskær, foreslaas at de Mænd, som faar Lod i Mellem- og Vestrmarken, de 2 udflyttende i sidste undtagen, skulde tage deres Eng paa to Steder nemlig en Lod udi den mellem og vester Marken faldende Eng og en anden Lod udi Aa-Engene, til hvilke sidste maa regnes Tvilum Studehauge og Tvilum Kjær tillige med den østre Side af Mølkjær.

Da Præstegaarden ikke har nær saa megen Eng efter sit Hartkorn som de andre Mænd og han har en Del i sin Toft, tror jeg, det var ham tjenligtat han faar sin manglende Eng udlagt paa et Sted, da Lodden saa kunde faa mere Størrelse end om det skal separeres paa to Steder, hvilket underdanigst forestilles til den høje Kommission, som den udi Udstykningen anordnede Formynder for Beneficiarius.

Den Eng, som ligger mellem Gjæskjær Blokker og den Del af nedreFald i østre Side, som falder i Nr. 20 hans Lod samt Simon Lunds Blokker i Mellemmarken bør paa to smaa Hjørner nær der ligger ved en Blok af Døvs Agre ved Nr. 24 hans Toft og som denne for et mere ordentlig Hegns Skyld kunde tillægges, deles mellem de to med deres Agerlodder angrænsende Mænd, som i vestre Marken Nr. 20 og i Mellemmarken Nr. 19 og bør der ikke anses paa om disse to Mænd her faar mere eller mindre end de efter deres Hartkorn denne Eng kunde tilkomme, da de ligger derfor, og bør have samme hvad de endnu maatte mangle af det hele, lidet eller meget, tildeles dem i Aaengene efter den Tur derom nærmere bliver bestemt.

Efter Bymændenes Forlangende skal Bækken (Nørbæk) gøre Skel og Lodderne anlægges paa begge Sider, nemlig 6 norden Bækken. Præstegaarden inclusive. Af disse tager Præstegaarden den østre dernæst Nr. 19, Nr. 21, Nr. 23 og Nr. 24 tilsidst ved Hoens Mark og 8 sønden Bækken hvoraf Nr. 20 faar østre dernæst Nr. 7, saa Nr. 8 og Nr. 9, Nr. 13, Nr. 15, Nr. 17 og Nr. 18 ved Nr. 10. - NB. Nr. 11 og 12, som udflytter skal ikke have Agerjord for Eng, men hvad Eng de ikke kan faa i deres Lodder udlægges dem i Aaengene østen for det Tvilum Gaard i Peder Møllers og udi Bred Eng tilliggende Eng.

Nr. 7. Povel Knudsen bør tage sin manglende Eng i Tvilum Kjær og det som maatte blive tilovers af Mølkjær, da samme ligger ham nærmest og belejligst. Nr. 8, 10 og 9 bør udlægges deres manglende Eng i de ved deres Gaarde liggende Enghauger. Tvilum Studhauge, Mølbro Skifter fra Vejen af næstved Nr. 8 tages Nr. 10 sin manglende Eng og faa foruden sin Eng Toft.

Nr. 12, 11 og 9 deres Eng Toft. Nr. 8 hans store Engskifte enten alt eller det meste deraf. Resten af Mølbro Skifter, Tvilum Studhauge og om mere enenu skulde mangle da Resten af Hallen Eng fra øster af. Til sidst af disse tages Nr. 11, som foruden hans Enghauge faa Nr. 9 hans Eng, hans Enghauge og Resten udi Engen under Egholm og af Hallen Eng saavidt strække kan.
Jens Hansen Skræder, Jens Høeberg og Anders Møller, som faar deres Agerjord i Snoagre og Hybhøjs Blokker kan og faa deres Eng deri og ved Siden deraf udi den søndre Side af Hallen Eng samt af Tyrekrogs Busker. Da Nr. 24 og 23 ligger længst fra Aaengene anses for billigt at de med deres manglende Eng ikke skulle komme for langt bort, jeg formener derfor at de bør tage samme næst ved Nr. 10 i Engen under Egholm, idet overblivende af Hallen Eng, Tyr Eng, det overblivende af Tyrekrogs Busker og det for Enden deraf liggende Hede, som er taxeret for Agerjord, men for sin Beliggenhed bør komme under Deling som Eng samt af lille Hønsehaal og Tyrekrog saavidt strække kan. Af disse to tager 24 østerst og 23 vesterst. Næst ved disse to kan Præstegaarden Nr. 4 faa sit manglende Eng tillige med Godtgørelse for det liden Hjørne som han mister af sin Toft, der gaar ind til den Lars Sørensen lildelendes Toftlod, denne Præstegaardens Englod formodes at ville falde i vestre Side af lille Hønsehaal, vestre Side af Tyrekrogen og i store Hønsehaal, som dog ikke med Vished kan bestemmes.
Næst ved Nr. 4 kan 22, 21 og 20 tage sit manglende Eng. Dernæst Nr. 19. Ved 10 Nr. 18 og næst ved Nr. 17, dernæst Nr. 15, 14 og 13, som bliver sidste og yderste i Neder Bred Eng. Alle Veje saavel de som i denne Delingsplan ere ommeldte som og de, der ikke ere ommeldte skal godtgøres og fraregnes saaledes at de Veje, som efter de befindende lokale Omstændigheder kan omlægges og mellem Lodderne forlægges afpæles med 12 alens Bredde og de som ikke til Nytte kan omlægges maa gaa igennem Lodderne skal fraregnes med 10 al Bredde.

Den over Port og andre Ender af Sønderlaugs Fald til Heden gaaende Vej bør aflægges, hvorimod der fra Port afpæles i den nordre Sideskjel af 18 og 13 deres Lodder en Vej af 12 Alens Bredde til den naar Tvilum Vejen, derpaa følger samme et Stykke og hvor Skjellet i Sønderlaugs Fald bliver mellem 7 og 8 afpæles for ommeldte Tvilum Vej en Vej til Heden af 12 Alens Bredde. Denne Vej bliver alene til Kørsel, men ikke til Drift, da samme med løse Kreaturer kan blive gennem Forten, som gaar lige til Heden.

Hvor de fornødne Veje til begge Englodderne bør gaa og bedst kan gaa maatte Beboerne paalægges for at Kommissionen at give tilkjende paa det samme i denne Plan til Disputers Forebyggelse kunde blive udført og bestemt. - Ligeledes maa Beboerne for Kommissionen give tilkjende om de forlanger noget Sted Lergrave til Byens Fælles Brug aftagne og hvor slige Steder uden altfor stor Ulejlighed for nogen kunde blive.

Denne Delingsplan, som jeg med megen Umage og nøjeste Overlæg og Betænksomhed haver udkastet og som jeg er overbevist om at være og bliver saavel nu som i Fremtiden til en sand og reel Nytte for Byen, har jeg den Ære at insinuere den høje Kommission i de visse Haab og underdanige Forventning at samme af den høje Kommission ---- vorder tiltraadt og bifaldet og af samtlige Gjern Lodsejere - og noteret.

Aarhus den 5. August 1786.
Haar


Og da Landinspektør Haar udi samme Plan foreløbende proponerede at 3 Gaarde af Gjern By vil udflyttes til de i Planen benævnte Steder og hvortil han foreslaar Nr. 9 Niels Pedersen, Nr. 12 Poul Larsen og Nr. 16 Jens Nielsen Møller saa foretog Kommissionen sig for først at sondere disse i Forslag bragte Mænd til den proponerede Udflytning af hvilke Nr. 16 Jens Nielsen Møller erklærede sig villig til at udflytte hans Gaard paa den proponerede Lod ved Domdal, men derfor begærede af Kommissionen at blive forhjulpen til saa megen Bygningshjælp af den kongelige Kasse som muligt og at Bygningshjælpen maatte ham forskydes mod Kaution, siden hans fattige Vilkaar ikke tillod ham at gøre Forskud til Omkostningerne, saa og at samtlige Gjern Beboere maatte blive paalagt at assistere ham med behøvende Kørsel og Arbejde ved Gaardens Flytning og Opbyggelse, endelig forlangte han at den ham efter hans Hartkorn tilkommende Hede og Fædrift maatte blive ham tilskiftet ved hans Lod saafremt ske kan.

Fremdeles erklærede Nr. 12 Povel Larsen sig ligeledes villig til at udflytte hans Gaard til det proponerede Sted i vestre Ende af Gjern Bys Mark imod Tvilum Mark alt paa de samme Vilkaar som Nr. 16 Jens Nielsen Møller er forlangt og mulig i stedet for Nr. 9 Niels Pedersen, som ikke efter Planen var at formaa til Udflytning erklærede sig derimod Nr. 11 Peder Pedersen villig til at udflytte sin Gaard ligesaa til den vestre Ende af Marken hos Nr. 12 Povel Larsen alt paa lige Vilkaar med de to første.

Og da saaledes denne Post af Planen i Henseende til den proponerede Udflytning ved Kommissionens Mellemhandling har ordnet sig saa blev Udflytterne lovet den forlangte Assistance og de af disse 3 Mænd begjærte Vilkaar eragtet billige og blev det derfor afgjort at Nr. 12 Povel Larsens Lod bliver den yderste imod Tvilum Mark og Nr. 11 Peder Pedersens Lod bliver østen for ham.

Derefter blev det øvrige af Planen saavidt den specielle Deling betræffer forelæst og paa det nøjeste betydet enhver af Jordbrugerne i Gjern By og deres proponerede Lodders Figur dem af Landinspektøren forevist paa Situations Kortet. Og da saadant var sket fordrede Kommissionen speciel Erklæring af enhver for sig om de med den proponerede Deling var fornøjet og deres Erklæringer udfaldt saaledes som anføres efter den Orden de udi Planen ere nævnte.

Jens Møller, som den af Beboerne, der udflytter til Domdal, erklærer sig at være fornøjet med den for ham proponerede Lod.

Peder Pedersen og Povel Larsen som de der flytter deres Gaard til Markens vestre Ende erklærede ligeledes at være fornøjet med Planen.

Anders Andersen og Jens Nielsen erklærede sig ogsaa at være fornøjet med Planen naar dem intet blev frataget af den vestre Side af deres Eng-Hauge til Nr. 3 Lars Sørensen til hvilket de ikke kunde formaaes at være villige.

Lars Sørensen erklærede ogsaa at ville være fornøjet naar den ham i Planen proponerede Toftejord blev ham tilstillet som den i Planen foreslagne 3die Delingsmaade, da han faar den halve Del ved Nr. 1 og 2 og den anden halve Del ved Nr. 16.

Michel Jensen erklærede at være fornøjet med den ham tilskiftede Lod saaledes at Lars Sørensens Lod adskilles og forlægges ved begge Sider af ham og i Henseende til de Bekvemmeligheder, der for ham er proponeret ved hans Gaard.

Hr. Pastor Bull paa Præstegaardens Vegne erklærede at være fornøjet med de ham proponerede Lodder undtagen at han ingenlunde tilstod at miste noget af sin Engtoft til Lars Sørensen, men vilde beholde samme som hidtil. Iøvrigt tvivlede han ikke paa at han af Landinspektør Haar blev tildelt det som han efter Maal og Taxation kunde tilkomme.

Hans Jensen erklærede sig ligeledes fornøjet med Planen, dog ønskede han at han maatte tildeles Vederlag for den liden Engtoft og Gaardsplads samt Kaalhauge-Sted som Huset Nr. 5 har, der er beliggende ved Michel Jensens Gaard og tildeles denne, dog med Forbeholdenhed at Hans Jensen maa lade Huset staa indtil Christen Rasmussen ved Døden afgaar, hvilket Michel Jensen erklærede sig fornøjet med.

Peder Christensen erklærede sig fornøjet med de ham foreviste Lodder.

Michel Hansen erklærede at han var fornøjet med det Sted, hvor hans Agerlod er proponeret pa, mens hvad hans Englodder angik, da kunde han ikke være saa fornøjet med samme, men paastod at beholde hans Eng-Hauge, naar han samme blev tildelt, var han dog fornøjet med at tage det øvrige Eng paa det Sted, hvor ham er proponeret.

Anders Jensen erklærede at han ansaa Agerlodden fortil at være for langt borte og kunde ikke give noget bestemt Svar fra sig førend Pælene vare satte. Det sidste erklærede bemeldte Anders Jensen ogsaa i Henseende til Englodderne.

Jens Sørensen erklærede at være fornøjet med de ham proponerede Ager og Englodder og ønskede sig bekvem Vej dertil paa hvilken kunde fares.

Poul Knudsen erklærede sig fornøjet til Planen, hvilket og Niels Jensen erklærede.

Lars Møller erklærede sig ligesaa med Planen fornøjet naar han ikkun faar hans tilkommende Kvantum af Jord.

Niels Pedersen erklærede sig at være fornøjet naar han faar hans Eng efter den for ham oplæste Tur af Planen.

Peder Laursen erklærede sig ligeledes fornøjet med Planen.

Peder Sørensen Møller erklærede ogsaa at være fornøjet med Planen.

Niels Pedersen erklærede sig fornøjet naar ham blev tillagt ham hans egen Toft, Engholm og den halve Del af Sandgaardens Toft og i vestre Ende af samme.

Jens Pedersen Vest at han ikke kunde være fornøjet med den ham tiltænkte Agerlod formedelst Jordens Ringheds Skyld med mindre han blev sin Eng tildelt i og ved hans forhen hafte Eng Hauge.

Anders Pedersen erklærede sig misfornøjet med den ham proponerede Agerlod med mindre han tildeles endnu 4 Skpr. Agerjord næst og ovenfor Toften.

Jens Hansen Skræder erklærede sig fornøjet med Planen.

Anders Møller og Jens Høeberg erklærede sig fornøjet naar deres Eng blev dem tildelt norden for deres Agerlod fra bemeldte Agre af og til Aaen.

Skoleholderen erklærede sig fornøjet med det ham proponerede Sted.

I henseende til Vejene til Engene blev af Lodsejerne vedtaget:

I. Ved begge Sider af Nørbæk sættes en Vej, saa og en Vej imellem Nr. 10 og 15. Indmarkslodder.

II. Vejen til Aaengene sættes i nordre Side af samme langs Driften.

III. For at faa Høet fra søndre Sides Aa Enge bliver ingen Vej dertil udlagt, men benytter Beboerne sig af den nordre Vej.

Nr. 21 faar fri Adgang i østre Side af Nr. 20 Toft ned til Bækken og godtgjøres med 10 Alens Br.

Enhver af Beboerne nyder frit Fart, Sæt og Trække Rum omkring ved de Veje, som grænser til andres Lodder.

Kommissionen foretog sig derefter at undersøge de forskellige Indsigelser, som nogle af Beboerne har gjort imod den proponerede Delingsplan, hvorom saaledes blev eragtet.

1. Da Nr. 3 Lars Sørensen ikke har nogen Jord ved sit Sted i Byen og efter de lokale Omstændigheder maa tage hans Agerlodder i Marken, skønnes det billigt at den af Landinspektøren proponerede Toftejord tillægges bemeldte Lars Sørensen af Anders Andersens og Jens Nielsens Tofter i øster til den vestre Side af Sigen, som er vesten for deres Gaardes beliggende --- sammes Direktion sønder paa til Aaen, men hvad det derunder tillige indhegnede Stykke af Præstegaardens Eng Hauge betræffer da som det befindes at være noget af det bedste Eng i bemeldte Hauge, som tillige med et gammelt Hegn er fraskilt de paastødende og dette Hegns Flytning ikke skønnes at forkorte noget af Hegnet, saa fandt Kommissionen ikke at kunde billige dette Stykke Eng at skulle fragaa Præstegaarden.

2. Michel Hansens Klage fandt Kommissionen bedst kunde afhjælpes naar ham blev tillagt hans forhen hafte Eng-Hauge altsammen undtagen den østre Side, hvilket tillægges Michel Jensen efter det sydvestre Hjørne af Hans Jensens Hauge og derfra sønder paa i Direktion 35 Alen vesten for det sydvestre Hjørne af Michel Jensens Gaard i hvilken Bredde og regnes den vesten i forbemeldte Michel Jensens Gaard liggende Ager, hvilken Kommissionen fandt saa meget mere billigt, da Michel Hansen lige saa vel som Michel Jensen maa tage hans Agerlod en temmelig Distance fra Byen beliggende og Michel Jensen derimod ved Udstykningen har den Fordel at hans Gaard, som Kortet udviser er næsten omringet med overflødig Eng, som altsaa falder i hans Lod, hvorimod Michel Hansen ikke havde noget modByen hvis han og mistede det Stykke af hans Enghauge som her er Tale om.

3. Anders Jensens Besværing finder Kommissionen ikke at bør reflekteres siden hans Agerlod baade ligger nærmere ved Byen og er af lige saa god Bonitet som hans Nabo Nr. 24 Jens Sørensen, hvilken sidste dog har erklæret sig fornøjet med.

4. Niels Pedersen angaaende fandt Kommissionen derimod hans Besværing grundet og derfor akkorderede hans Forlangende at ham tildeles hans egen Toft Engholmen og den halve Del af Sandgaards Tofter i vestre Side, hvilken Forandring i Planen Hr. Landinspektøren vlde behage at observere.

5. Jens Pedersen West hans Besværing fandt Kommissionen at burde medbillige og afhjælpe saaledes at han blver tildelt sin Andel i Nørbæk efter Planen og manglende i den vestre Side af hans gamle Enghauge paa den Maade at hans østre Skjellinie begynder 16 Alen vest for den nordvestre Ende af bemeldte Hauge og gaar derfra i lige Linie sønder paa til Skjellet, hvis yderste Ende drages efter Beregningen. Det som da maatte blive tilovers af bemeldte Hauge bliver Poul Knudsen Nr. 7 tildelt.

6. Anders Andersen fandt Kommissionen at burde tillægges de af ham forlangte 4 Skjæpper Land paa den søndre Ende af Damsagre tæt norden for hans Toft, hvormed den Post er afgjort.

7. Anders Møller og Jens Høebjergs Paastand om Forandring i deres Englodders Udskiftning fandt Kommissionen ikke at kunne billige i Betragtning af den fordelagtige Beligenhed som disse Mænds Agerlodder har saavelsom og at den paastaaede Forandring i deres Englodder vilde foraarsage Ulejlighed for deres Naboer.

Det øvrige som her under Kommissionen var at afhandle bestod deri:

1. Rasmus Christophersen og Niels Pedersen af Sminge meldte sig vel ved Kommissionen angaaende nogen Sminge By tilhørende Græsnings Ret i Neder Sørkel Skov, men da disse Mænd ikke fandt deres paaberaabte Adkomster at forevise Kommissionen og Gjern Byes Fælled og Fædrift ej kommer til Udskiftning førend nærmere Taksation, saa udsættes denne Post til saadan Deling sker under Parternes Rets Forbeholdenhed.

2. Betræffende de i Delingsplanen omtalte Enge Tvilum Hovedgaard tilhørende og ved Gjern By beliggende blev af 4 Rodemænd paa Godset forklaret at med disse Enge havde det saadan en Beskaffenhed at de fra Tvilum Hovedgaards Salg var exiperede og paa vedkommende Steder bragt i Forslag til Borthjælpelse af samtlige Tvilum Godses Bøndernes bedste hvis formedelst de saa meget mindre kunde indlade dem i at mageskfte disse Enge siden de var ubekvemt med den derover passerede Taxation, til hvilken hverken disse eller Raadmændene har været indkaldet.
Efter saadanne Omstændigheder og da Kommissionen fandt ved Eftersyn i det passerede Taxations Tingsvidne over Gjern Mark, at det sidste af disse Raadmænds Andragende forholder sig rigtig, fandt Kommissionen ikke herudi at kunne indlade sig mens disse Enge vil blive i den Situation de ere indtil videre og altsaa af Hr. Landinspektør Haar ved Delingen vil forbigaas.

3. Degnen Wissing meldte sig ogsaa ved Kommissionen og forlangte noget Jord udlagt til Græsning for hans Kreaturer, men da han ikke kunde forevise nogen Adkomst hertil eller legitimere hans Paastand og Byens Beboere ej heller vilde tilstaa ham saadant kunde Kommissionen ikke indlade sig videre derudi, men forbeholdte Degnen sin Ret - om han har nogen - til den Tid Byens Overdrev kommer under Deling.

Endelig hvad Beboerne i Gjern deres jordløse Huse angaar, da omendskjøndt ingen i Dag har meldt sig med Paastand om Græsning paa Gjern Bys Mark forbeholdt dem Kommissionen dog paa Grund af Forordningen deres Ret til Vederlag for den Græsning de maatte tage i Byens Overdrev naar samme kommer under Delingen.

De hidtil hafte Lergrave blive til fælles Gravning for samtlige Beboere, da de desforuden ikke er taxeret eller ansat til noget i Taxations Forretningen. Og da saaledes alt under denne Forretning forefaldende er afhandlet bliver Delingen af Gjern Bys Mark med indbemeldte Forandringer af Kommissionen approberet og denne Forretning sluttet.
Actum est supra

N. Ferslev
P. Hjort
Fr. Wesenberg

Overensstemmende med den paa Aastedet i Gjern holdte Forretning testerer
udi S. T. Hr. Kammerherre og Amtmand
von Buchwalds Fraværelse
som Fuldmægtig
Stadfeld
(S.T.)


Den i foranstaaende Forretning omhandlede Taxations Tingvidne eller Taxations Forretning er saalydende:

Frederich Carl Muncheberg i Skanderborg
Doctor juris utriusque, Kongelig Majestæts Birkedommer i det Skanderborgske District
ogUlrich Christian Tolstrup
Kongelig Majestæts Byfoged og Byskriver i Skanderborg samtBirkeskriver i det Skanderborgske Distrikt.


gøre vitterligt at Aar 1783 den 26. Juni blev det Skanderborgske Distrikts Birketings Ret betjent af Kongelig Majestæts Birkedommer Doctor Iuris utriusque Frederik Carl Muncheberg og Birkeskriver Ulrich Christian Tolstrup samt otte Mænd: Jens Jensen, Ole Kabel, Christopher Drosler, Bendix Andreasen, Søren Jensen og Søren Andersen i Skanderborg, Hans Nielsen i Vrold og Jørgen Mathiasen i Illerup.

For Retten mødte: Anders Andersen, Raadmand i Gjern paa egne og øvrige Bymænds Vegne og begærede 4re uvillige Mænd udmeldt til at taxere Gjern Bys Mark, Skov, Hede Eng og Tørvejord til forestaaende Udskiftning; Thi bliver Jens Nielsen i Oustrup, Jens Skou i Vadsted, Niels Rasmussen i Flensted og Niels Rasmussen i den udflyttede Gaard i Voel herved udmeldt til at taxere Gjern Byes Mark, Skov, Hede, Eng og Tørvejord til foranstaaende Udskiftning og haver de udmeldte Mænd paa Anfordring at møde for samme Taxation saaledes at forrette som de den her inden Retten naar paafordres edelig kan afhjemle efter at Forretningen af Vedkommende efter Forordningen er paategnet alt imod Betaling eter bemldte Forordning.

1786 den 9de Februar blev det Skanderborgske Distrikts Birketings Ret betjent af Kongelig Majestæts Birkedommer Doctor Iuris utriusque Frederich Carl Muncheberg og Birkeskriveren Ulrich Christian Tolstrup samt de 8te Mænd Jens Jensen, Ole Kabel, Christopher Dræsler, Bendix Andersen, Søren Jensen, Niels Skou og Christian Berring i Skanderborg samt Frederik Jensen i Vrold.

For Retten mødte Jens Møller og Jens Pedersen fra Gjern paa egne og øvrige Bymænds Vegne, som refererede sig til en Udmeldelse her fra Retten af 26 Juni 1783 angaaende Taxation over Gjern Mark, i hvis Anledning de fremstillede 3 af de udlemdte Taxeringsmænd, thi den 4de var syg da Taxeringen blev foretaget og derfor ei kunde møde, hvilke 3 fremlagde deres skriftlige forfattede Forretning begyndt den 29. September 1783, som efter Begæring blev læst, paaskreven og protokolleret lydende som følger:

Nr. 4 C7 timus / 1786 Fire og Tyve Skilling

Efter Rettens os bekjendtgjorte Kendelse (?) have vi underskrevne 3 Mænd: Jens Skou, Vadsted, Niels Rasmussen af Flensted og Niels Rasmussen i den udflyttede Gaard i Voel været tilstede paa Gjern Mark den 29. og 30. September samt 1ste, 3. 4. 6. 7. 8. 9. 10. og 11te Oktober 1783.

Saaledes som foran staar er af os taxeret; det erindres alene at to af os ej var enig med den tredie Taxeringsmand i Taxationen over de 40 og 32 Skpr. under Dybdals Agre, hvilket de to vilde have taxeret lettere; men da Bymændenes Paategning viser at de med Taxeringen er fornøjet saa underskrives denne Forretning saaledes af os alle 3.Niels Rasmussen - Jens Skou, Vadsted - Niels Rasmussen, Voel.

Ved foranstaaende Taxering er vi fornøjet:

2 Jens Nielsen, 1 Anders Andersen, 3 Søren Laursen, 6 Michel Jensen, 7 Povel Knudsen, 8 Niels Jensen, 9 Niels Pedersen, 10 Laurs Møller, 11 Peder Pedersen, 12 Povel Laursen, 14 Peder Laursen, 15 Jens Pedersen, 16 Jens Møller, 17 Peder Møller, 18 Anders Pedersen, Peder West, 19 Jens Christensen, 21 Hans Jensen, 22 Michel Hansen, 23 Anders Overgaard, 24 Jens Sørensen, 13 Jens West.

Læst for Retten paa det Skanderborgske Districts Birke Ting den 9de Februari 1786 og protocolleret tilstaar

U. C. Tolstrup

Og da ingen meldte sig med nogen Indsigelse, saa afhjemlede Taxations Mændene samme deres Forretning under Eed med opholdne Fingre efter Loven og bekræftede at de havde taxeret det nøjeste og retteste de kunde skønne saaledes som Forretningen foran melder. Hvorefter de fra Retten blev demitterede og Tingsvidne efter Begjæring udstedt.At saaledes for Retten er passeret og tilgaaet bevidner med os de otte foreskrevne Tinghørere, som da var skrevne til Stokke.

Det til Bekræftelse under vore Hænder og Forseglinger.
Actum Anno Die og Loco est supra
Muncheberg
(as)
U.C.Tolstrup
(a.s.)

-- oo OO oo --

Afskrift af Aasteds Forretningen over Gjern Byes Udskiftning afholdt den 6. oktober 1795.

Aar 1795 den 6te October var Beboerne af Gjern By efter Indkaldelse af Landinspektør Ole Munch forsamlede i Præstegaarden sammesteds, hvor Velærværdighed Hr. Thura var tilstede og blev da forhandlet som følger:

Nr. 1 Jens Nielsen (Møller) tilkendegav at han intet havde at klage ente over Ager eller Englodder.

Nr. 2 Laurs Andersen (2. Mølhavgd.) klagede over at han ikk skulde have fuld Vederlag i Ager efter sit Hartkorn, dernæst at Skjellet i Enghaven mellem ham og hans Nabo Nr. 1 ikke var saaledes afsat at han dermed kunde være fornøjet. - Landinspektøren kunde ikke af Kortet se, hvor Skjellene imellem disse to Mænd var bestemt. - I den Anledning forklarede Beboerne at Nr. 1 havde faet Egne efter den østre Ende af Toften og efter den store Krog paa Aaen. Nr. 2 derimod fra dette Skjel til en paa Kortet opdragen Blyantsstreg. Videre paastaar Nr. 1 Resten tilhører ham. Derimod findes endnu en parabel Streg 44 Alen øster for som Nr. 2 tror at være Skjel. Imidlertid har Nr. 1 tilholdt sig Agerlandet og Buskerne imellem disse to Linier. Engen derimod har Beboerne selv delt imellem sig i to lige Dele med den Reservation, at den, som ved Eftersyn befandtes ikke at tilkomme forbemeldte Halvpart, skulde betale den anden 2 Rd. for hvert Aar han havde haft dette Stk. Eng i urettelig Besiddelse.

Nr. 3 Laurs Sørensen (Peterslyst), som er udflyttet, tror at han har faaet for lidt Eng, men at hans Nabo Nr. 16 har destomere, desuden forlanger han at hans Agerlod maa gaa igennem til Heden, følgelig tvers over Præstegaardens Udlod, hvorfor gives Vederlag i vestre Side af Lodden helst i en Triangel fra Engskjellet til Heden.

Nr. 4 Hr. Thura klagede over den ham tillagte Udlod, og paastod samme henlagt til hans Indlod, ligeledes at de Blokker, Simonslund kaldet, som er beliggende imellem Præstegaardens Englod og Vejen , maatte ham tildeles. Naar denne Forandring kunde ske og Gaden tillige forblive udelt som nødvendig til hans Kreaturers Uddrift vilde han iøvrigt aqviisagere ved Ager og Engdelingen forudsat at Præstegaarden har eller bekommer fuldt Vederlag for de Jorder den efter Maal og Taxation med rette tilkommer.

Nr. 5 er gaaet ind under Nr. 21.

Nr. 6 Michel Jensen foregiver, at uagtet han staar for 8 Tdr. Hartkorn, som er en hel Gaard, skal han dog ikke avle mere Hø end en halv Gaard i Byen. Agerdelingen er han fornøjet med og vil ikke have noget imod de Forandringer, som kan flyde af Nr. 3 Søren Laursens Paastand naar han ellers i Hovedsagen beholder sin Lod paa det udviste Sted og saa iøvrigt sker Ret efter Maal og Taxering.

Nr. 7 Poul Knudsen forlanger sin Eng samlet enten ved Lodden vesten for Tvilum Enge eller ved Lodden østen Jens West og bemeldte Tvilum Enge. - Mod Agerdelingen havde han intet at erindre.

Nr. 8 Niels Frandsen syntes hans Englod var for liden, men er ellers fornøjet med Agerdelingen.

Nr. 9 Peder Christensen West haver intet at klage over.

Nr. 10 Laurs Sørensen Møller haver intet at erindre mod Udskiftningen.

Nr. 11 Peder Pedersen er udflyttet (øst for Kragdal ?), tvivler om han har Vederlag for sit Hartkorn i Ager og Eng efter som samme ifølge Taxationen er af ringe Beskaffenhed, forlanger desuden Vej over Linnet til hans Eng ved Aaen.

Nr. 12 Rasmus Andersen er udflyttet (Kragdal, tidligere Povel Larsen), klager over for lidt Eng.

Nr. 13 Jens Pedersen West, var ikke tilstede.

Nr. 14 Peder Laursen. Klager over for lidt Eng og paastaar en Vej fra Engen i hans Udlod tvers over Nr. 17 og Nr. 10 Lodder samt videre i Skjellet imellem Nr. 15 og 9 indtil Skovlandsvejen.

Nr. 15 Niels Jensen Gjern (tidl. Jens Pedersen) paastaar noget mere Tillæg ved Gaarden og vil være fornøjet med Toften Nr. 16, hvorfra Beboerne er udflyttet imod derfor at give Vederlag af sin Hovedlod.

Nr. 16 Jens Nielsen Møller er udflyttet, var ikke tilstede, indfandt sig Dagen efter og havde intet at klage.

Nr. 17 Peder Sørensen Møller er fornøjet med Ager og Eng, men gør samme Paastand om Vej, som er anført for Nr. 14 P. Laursen.

Nr. 18 Anders Pedersen klager over at han har bekommet for lidt Jord ved Gaarden og paastaar saadan Vej til hans Eng i Fælleskjæret at han paa samme kan hjemføre sit Hø.
Nr. 19, hvori nu er lodtagne Anders Jacobsen for 1 Td. Hartkorn, Laurs Bødker for 4 Skpr. Hartkorn, Jens Hansen for 4 Skpr. Hartkorn, Jens Høeberg for 1 Td. Hartkorn og Jens Andersen for 1 Td. Hartkorn. Over Lodderne saaledes som de nu ere udsatte klages ikke, derimod nægter disse 5 Ejere at afstaa Simonslunds Blokker til Præstegaarden paa Grund af at samme skal være af bedre Bonitet end de Jorder de kunne faa til Vederlag straks norden for Lodden.

Nr. 20 Jens Christensen klager ikke over Lodderne saaledes som de nu ere ansatte.

Nr. 21 Christen Jensen klager ikke over Lodderne saaledes som de ere, men modsætter sig de Forandringer, som vil flyde af Hr. Thuras Paastande.

Nr. 22 Mikkel Hansen tror at have faaet for lidt af Ager og Eng.

Nr. 23 Anders Jensen klager ikke over Lodderne saaledes som de nu ere udsatte.

Nr. 24 Jens Sørensen klager ikke over Lodderne saaledes som de nu ere, men modsætter sig Forandringer, hvorved han kunde blive nødt til at modtage flere fraliggende Jorder, da han intet er tildelt ved Byen.

Husmændene Anders Møller og Jens Høebjerg, om har kjøbt 2 Tdr. Hartkorn af Nr. 16 Gaard klager over at der skal være for lidt Eng dem tillagt.

Nr. 13 Jens West indfandt sig og beklagede det lidet han havde faaet ved Byen var siden Udskiftningen bleven overlagt med Flyvesand, hvorfor han intet Byg kunde saa, da Udlodden tillige faldt i sandig Jord.

Den 7. Oktober var atter Gjern Beboere samlede, hvor tillige mødte efter Indkaldelse Sminge Bymænd, hvilke tilkjendegav at de have Fællesgræsning med Gjern By i Syrkel Skov efter Hartkorns Rettighed til Sminge By 2 Fdk. 1 Alb. og til Gjern By 2 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. - Efter megen Ventilation (Luften maa have været daarlig) mellem begge Byers Mænd om den Stræknings Størrelse og Grænser, som skulde bestemme hvad der henhøres til Syrkel Skov bleve endelig samtlige enige om at Sminge By efter sit Hartkorn maatte tildeles en Anpart af Neder Syrkel, som er beligende vesten Vejen, som løber imellem Sminge By og Tvilum Kirke fra Sminge Sø til Diget for Tvilum Enemærke og at den Part, som kan tilfalde Sminge By maa udlægges i søndre Side af denne -?- fra forbemeldte Vej til Tvilum Enge fra Søen nord paa saavidt Sminge By efter Maal og -?- af dem antagelig eller lovlig Taxation kan tilkomme.

At forestaaende Overenskomst om Fælles Græsningsens Fordeling saaledes er indgaaet tilstaar vi underskrevne paa samtlige begge Byers Mænds Vegne:Jens Nielsen. Peder Lausen. Niels Pedersen. Christen Andersen.

Den 8. October var atter Forsamling.

Byens Huse, som ere 2 Hede Huse og 8 halve begærede udlagt Jord istedet for den Græsning, som de efter deres Skøder er berettigede til. Ved Landinspektørens Mellemhandling blev vedkommende enige om, at denne Jord maatte udlægges paa Linnet Hoved og angrænsende Hede sønden Vejen og saavidt i vester som 10 halve Huse efter Taxationsmændenes Bedømmelse i sin Tid kan tilkomme.
De 2 resterende halve Huse maa udlægges deres Andel i Vejle Hede næst ved Nr. 16 og Nr. 3 udflyttede Gaardes Hedelodder.

Derefter forlangte Bymændene at deres Smed maatte blive udlagt saa megen Jord at han derpaa kunde græsse og føde 2 Køer og 10 Faar, samt begjærede at saadant maatte blive ham anvist i Vejle Hede næst Agerlodderne og Præstegaardens Hedelod.

Ejerne af Nr. 19 Gaard, som havde modsat sig Hr. Thuras Forlangende angaaende Simonslunds Blokker vare endeligen enige om at tilbyde Præstegaarden saa meget Tillæg ved dens Eng og Indlod af Simonslunds Blokker og Svedelands Agre i Spidsen af dens Lod ved Præstegaardens Eng, som forbemeldte Simonslunds Blokker efter Præsten Hr. Thuras Paastand beløber sig til, hvilket ungefær kan regnes for 3 Tdr. Sædeland. Ligeledes var de villige til at afskære deres Udlodder til Præstegaarden imod at nyde Vederlag saavel for samme som den Jord de afslaar fra Indlodden alt samlet i den ny tiltænkte Udlod mellem Søren Larsen, Michel Jensen og Præstegaardens Udlod. Hr. Thura declarerede sigtilfreds med dette Forslag, hvorved Præstegaarden Indlod vandt i Tillæg og Bredde ved Byen og hvorved Udlodden kom til at blive samlet sammenhængende med Indlodden.

Den udflyttede Nr. 3 Søren Laursen -?- at den Del, som skulde fraskæres hans istedet for de Jorderhan modtog af Præstegaardens Udlod ikke maatte tages i en Triangel men hellere en Paralel Figur fra Søbyvads vejen i vestre Side af Lodden til Heden, hvorimod Ejerne af Nr. 19 Gaard, som skal have deres Udlod intet hav at erindre.

Hr. Thura, Laurs Andersen, Michel Jensen forlangte Fægyden Hjaredal kaldet, som ligger imellem deres Lodder maatte den tildeles hver fra sin Side ud for deres Agerjorder til Vejen. De fleste af Byens Mænd havde intet derimod at erindre naar de beholder fuld fri Vej igennem samme til Heden.

I Henseende til Overdrevenes Deling var Beboerne enige om at Vejle Hede maa deles saaledes:

Nr. 16. Udflytter (Domdal) tager sin Hedelod langs Norup og Skorup Mark lige fra Agerlodderne. - Nr. 3. Udflytter (Peterslyst) sin Andel næst øst derfor ligeledes fra Agerlodderne. Dernæst Husene og Smeden som tidligere anført. - Endvidere Præstegaardens Andel fra Agerlodden og ud i Hedens Markskjel. Fremdeles at Nr. 19 Gaard maatte tillægges Hedelod i samme - for 2 Tdr. Hartkorn og endelig at 22 og 20, som have Agerjorder ved meldte Hede deri maatte tillægges Andel som af det overskydende dem da tilfalder, da de for Resten skulde have Vederlag o den vestre Hede, den der under Navn kaldes Syrkel Hede. - I denne Syrkel Hede skal være en stor Del Jord, som er brugbar til Agerland foruden det opmaalte i Linnet, hvilket dels tilforn har været Agerland, men nu er overgroet med Lyng og derfor ikke paa Kortet som Agerland betegnet. Af disse brugbare bekvemme Jorder forlang de Mand, som ikke kan faa sin fulde Andel i Vejle Hede deres Anparter udviste efter Hartkorn. - Iøvrigt var deres Begæring at enten kunde de blive tillagt et stykke Hede mellem de Englodder som ligger for Heden og den Vej, som bruges til denne, ligeledes at Hedelodden maatte tillægges de Agerlodder som grænser til Syrkel. Resten af den Hede, som enhver kunde tilkomme og som ikke kan sammenbindes med det saakaldede Agerjord i Heden forlangte Mændene saaledes delt, at de Lodder, som ved forananførte Delingsmaade faldt paa de tørre og ringeste Steder i Heden eller Skoven, hvilket nærmest bliver at bestemme naar Overdrevene bliver taxerede og beregnede.

Michel Jensen, som haver sin Ager op imod Vejle Hede forlangte en Part i denne Hede tillige med de øvrige Mand, som har Jorder ved samme. Tørvemoderne, som befindes udi Heden forlangte Manden for det første fritagne for Deling og saaledes taxerede, at de i sin Tid, da enhver kunde bekomme til fornødent Ildebrændsel.

Nr. 21, som inden Jord har ved Byen forlanget et Stk. af Gaden til Kaalhauge ved Siden af Præstegaardens Toft. Den udflyttede Gaardsplads Nr. 3 paastaar det samme Stk. af Gaden. Ligeledes Nr. 6 forlanger et Stk. af Gaden mellem Kirkegaardmuren, Bakken, Engene og Smedens Hus. Byen satte sig derimod, da de havde isinde at bruge dette Stykke til deres Smed. For Resten vare Stemmerne delte i Henseende til Gadens Deling. Nogle paastod den byttet, andre delt lige i Fællesskab undtagne de Gaarde, som var udflyttede, som paastod deres Andel af Gaden udlagt med Fællesjorden.

Landinspektøren -?- rede at samtlige Lodsejere vilde tage det overleverede Kort i Øjesyn og deraf se at samme ved 12 Aars Brug havde faaet saa mange Krøller, Bræk og oversmurte Steder, at det vilde blive ham og enhver umuligt at foretage Undersøgelser, Beregninger og Rettelser, saa meget mere som der i Overdrevene findes en Del gamle Agre og adskillige Tørvemoser hvorved Opmaalingen ikke er exprimeret. Krympning af Kortet ved Markens og Engenes Linier var ogsaa befunden, ja paa sine Steder 20-30 Alen. Mange Steder har Kortet været i Stykker og er klistret sammen, saaledes at Forskellen paa Kortet og i Marken kan være 10 til 100 Alen.

Mændene indsaa disse Mangler og Nødvendigheden af et nyt Korts Anskaffelse. - Tillige begærede de ny Taxasion siden Overdrevene ikke er taxeret. De største Klageposter var fremsatte over Engene. - Fire af Beboerne modsatte sig ny Taxasion af Frygt for de deraf flydende Bekostninger.

At saaledes er forrettet imellem Lodsejerne og mig Underskrevne bevidnes.

Gjern den 8de October 1795
Ole Munck

Thura, Jens Nielsen (Møller), Laus Andersen (Mølhavegd), Michel Hansen, Søren Lausen, Michel Jensen, Povel Knudsen, Niels Jensen, Pedr Westh, Jens Pedersen, Rasmus Andersen (Kragdal), Peder Pedersen, Jens Høeberg, Peder Sørensen Møller, Laus Nielsen, Peder Lausen.Afskrift af Aastedsforretningen over Gjern Byes Udskiftning afholdt den 3. maj 1797.

Anno 1797 den 3die Maii
var Kammerherre og Amtmand Morgenstierne og Landvæsenskommissionær i Gjern Herred Hr. Kammerraad Gundorph og Hr. Hastrup til Vester Kejlstrup forsamlede i Gjern Præstegaard for at bedømme Planen til bemeldte Bys Udskiftning og faa samme afgjort ifølge det kongelige Rentekammers Skrivelse af 9. Jan. 1796.

Nr. 1. Ligeledes var mødt Hr. Landinspektør Munch fra Nibe, som forelagde Kommissionen den af ham holdte Forretning d. 6. 7. og 8. Oktober 1795.
Nr. 2. I hvilken saavel den ved Forretningen tilstede værende Beneficiarius Sognepræsten Hr. Thura der ligesom Selvejer-Bønderne havde andraget deres Klageposter og om nogle Poster havde forenet sig.
Denne Forretning blev samtlige Lodsejere lydelig forelæst, da enhver for sigvedgik samme saavel i Henseende til de anklagede som til de forenede Poster, hvorved Gaardene Nr. 2, 4, 6, 9, 10, 10 og 21 tillagde nogle ubetydelige Erindringer, som ikke egentlig angik Udskiftningsplanen, og da Kommissionen bemærkede at Ager-Jordene for adskillige Gaarde var delte i 2de Lodder med en ofte betydelig Distance imellem disse, forestillede den Bønderne, hvor gavnligt det vildevære for Byen, om nogle af dem vilde udflytte, og for at overtale nogle dertil, lovede Amtmanden af det kongelige Rentekammer at udrede en Understøttelse af 80 Rigsdaler Bygningshjælp for en Helgaard og forholdsmæssigt for de mindre Gaarde som og et Forskud naar de have nedbrudt deres Gaarde i Byen, men da ingen dertil vilde foreslaa sig tog Kommissionen Landinspektørens holdte Forretning under nærmere Overvejelse, denne lyder saaledes under

Nr. 2. Ved Forretningen var tilstede Birkedommer Ramsland og Forvalter Hjort fra Søbygaard i Henseende til en Græsningsret som Søbyvads Gaard formener at have paa Gjern Hede. Ligeledes var tilstede Niels Pedersen og Christen Andersen Black paa Sminge Bys Mandskabs Vegne, saa og Mathias Jensen af Faarvang, som efter hans Beretning ejer 1/2 Stk. Eng imellem Nr. 7 og13 og imellem Nr. 8 og 10. Da Kommissionen fandt at den ene Englod laa paa et meget ubelejligt Sted tæt ved Gjern By, blev bemeldte Ejer af Kommissionen tilspurgt om han ei vilde magelægge bemeldte Eng imod et andet Stk. Eng eftr Maal og Taxation paa et for Byen mindre ubelejligt Sted, hvilket hn nægtede at ville indgaa paa. Skorup Degn, som efter Beretning skulde have det 1/2 Stk. var ikke mødt.

Birkedommer Ramsland forlangte af Kommissionen for Søbyvads-gaarden et Stk. af Gjern Hede udlagt til Gjengældelse for 5 Høveders Græsning, hvortil han formente bemeldte Gaard berettiget og foreviste til Bevis en Udskrift af Landmaalingsarkivet dateret 13 Decembr. 1735, hvori findes anført for Søbyvads-Gaarden:
Græsning. Fædriften til fornævnte Gaard falder i den skarpe Hede, hvorpaa kan græsses 5 Høvder, som for ond Græsning er beregnet. Foruden denne Adkomst beraabte han sig Hævdsret, den han agtede at bevise, at Søbyvads-Gaarden havde til ovennævnte 5 Høveders Græsning paa Gjern Hede.

Lodsejerne til Gjern By, som alle var til Stede, Skorup Degn undtagen, erklærede at de ikke kunde tilstede Søbyvads-Gaarden noget Udlæg af deres Jorder, da bemeldte Gaard slet ingen Græsningsret havde paa deres Ejendomme, da Byen i meget mere end 60 Aar eller som andre af Bymændene udtrykte sig ikke saa længe nu levende Mænd kan huske har haft nogen Græsning paa deres Jorder, men at saa meget mere deres Kreaturer tit af Byen var blevne optaget, da Opsidderen paa bemeldte Gaard havde betalt til Byen derfor. Desuden fremlagde Byen en Udskrift af Landmaalerarkivet dateret d. 30. Novbr. 1736 som slutter saaledes:

Søbygaards Gaards Fædrift er i den skarpe Hede, hvorpaa kan græsses efter Hartkornsbereg ningens Formelding 5 Høveder og er samme Fædrift for ond Græsning beregnet, men Forretningerne melder aldeles intet om, hvor denne Gaards Fædrift falder eller at den udi Gjern Bys Fædrift haver Del og Fælled og den for anbemeldte Landmaalings Arkivs Udskrift anførte Gjern Bys Skrivelse til Rentekammeret under 20 Sept. 1736 anser at denne Udskrift er forlangt i Anledning af en af Søbyvads-Gaarden paa denne Tid gjort Paastand paa Græsningsret paa Byens Ejendomme. Og da Byen saaledes i mere end Hævdstid havde været i ene Besiddelse af deres Græsning, kunde de ikke tilstaa Søbyvads-Gaarden nogen Ret til Græsning paa deres Ejendom.

Birkedommeren modsagde det ubeviste og erklærede at ville bevise sine Paastande. Hr. Thura udbad Forretningen tilført at han som Beneficiarius ei kunde indlade sig i nogen Procesomkostninger, men iøvrigt henholdt sig til Byens gjorte Erklæring, da han ikke kunde undslaa sig for om i Formodning Byen skulde tabe Sagen at afgive af Præstegaardens Jorder efter det Hartkorn samme staa for. Kommissionen forestillede Bymændene at efter den mødte Indsigelse fra Søbygaard og ytrede Paastand paa Ejendomsret til Græsning paa deres Jorder, vilde Kommissionen se sig nødt til at ophæve Forretningen og lade det bero med Udskiftningen indtil ovenanmeldte Ejensomssag paa lovlig Maade var afgjort, hvis ikke Kommissionen paa anden Maade kunde se sig betrygget for det Ansvar ifald Søbyvads- Gaarden skulde vorde tilkendt nogen Græsningsret. Alle forsamlede Lodsejere erklærede derfor at de ønskede Udskiftningen tilendebragt og at de derfor hellere end at lade Udskiftningen henstaa, vilde indestaa for og forbinde sig til at om Søbyvadsgaarden imod Formodning skulde kunne tilkjendes nogen Græsningsret paa deres Ejendomme, vilde de i saadan Fald besørge Overdrevene udskiftede paa det at Søbyvadsgaarden, naar den først derpaa har erholdt Højesteretsdom kunde erholde sin Andel. Paa saadanne Vilkaar erklærede Birkedommer Ramsland ikke at have noget imod Udskiftningens Fremme, da de i ovenmeldte Forretning anførte Klagepunkters Afgørelse dels dependerede af Jordernes Eftermaaling og af Landinspektøren efter Maal og Taxation var at rette, dels og ved Forretning afholdt d. 8. Oktbr. var afgjort, saa udbad Landinspektør Munch sig den respektive Kommissions Eragtning.

1) om Planen saaledes som den er udført i Marken og ved den under Nr. 2 fremlagte Forretning af vedkommende er antaget skulde følges eller ej,
2) om Taxationen for Ager og Eng kan blive uforandret, alene at Nr. 13's Indlod omtaxeres,
3) om Neder Sørkel tillige med Hederne ikke bør omtaxeres,
4) om Christen Jensens Begæring om et Stk. af Gaden skal bevilges ligeledes Michel Jensens og hvorvidt,
5) om Tvilums 2de Engstykker skal samles og udlægges enten ved Troldhøj eller ved Sumper Holm, eller samlet ved det andet Stk. under Engholm og endelig om
6) Michel Jensen skal efter forlangende tilstaas en Andel i Vejl-Hede.

Efterat Kommissionen saa nøje som muligt havde gjort sig bekendt med den forrige Delingsplan samt af Hr. Landinspektør Munch ladet sig forevise, hvorledes han bedst formente at kunne rette de ved forrige Udskiftning indløbne Fejl i Overensstemmelse med det forhen med Bønderne afhandlede afgav Kommissionen over de endnu uafgjorte Poster følgende Eragtning:

1) Da det ikke har være Kommissionen muligt at overtale en eneste Mand i Byen til at flytte ud, kan den ny Delingsplan ikke være til nogen Nytte for Byen, men den gamle Delingsplan bør følges, forsaavidt den ej ved nærværende Eragtning forandres alene at Linierne forrykkes forsaavidt Maal og Taxasion dette udfordrer.

2) Da saaledes den gamle Delingsplan saavidt muligt vedligeholdes ogenhver for største Delen beholder de Jorder, de nu have, bør den gamle Taxasion at følges, alene at den ved Sandflugt fordærvede Indlod Nr. 13 vorder omtaxeret.

Præstegaarden angaaende eragtede Kommsiionen at Indlodden forbliver paa det anlagte Sted med Tillæg af den Del af Simon Lunds Blokker, som er beliggende mellem Præstegaardens Eng og Vejen, ligeledes at Udlodden anlægges paa det Sted som Nr. 19 er tillagt, hvorved denne bliver samlet med Indmarken. - Fremdeles at Hedebankerne Hjardal tillægges Lodden ned til den i Dalen anliggende Vej og Uddrift. Ved denne Lejlighed bestemmes Grænserne for den i Præstegaardens Jorder værende Lergrav.

Skolen angaaende fandt Kommissionen at den uforandret bør beholde, hvad den er tillagt ved forrige Deling.

3) Hvad Neder Sørkel angaar, da forbliver det saaledes som den imellem begge Byer indgangne Forening fastsætter at Sminge By efter sit Hartkorn tildeles den Anpart af Neder Sørkel, som er beliggende vesten Vejen som løber imellem Sminge By og Tvilum Kirke fra Sminge Sø til Diget for Tvilum Enemærke og den Part som kan tilfalde Sminge By udlægges i søndre Side af denne Strækning fra bemeldte Vej til Tvilum Enge, fra Søen og Nord paa saavidt Maal og Taxasion tilsiger, og Resten tilfalder Gjern By. Til denne Sørkel Skov at taxere tages en ny Taxasionsforretning, da den forrige ikke af Sminge Mænd er vedgaaet, til hvilken Sognefogeden i Gjern besørger Taxasions-Mændene af Retten udmeldte samt Gjern og Sminge Byer indkaldte til at høre Udmeldelsen alt saaledes som Forordn. af 23de April 1781 det foreskriver.

4) Hvad Gadens Deling angaard da bleve de fleste enige om at den og skulde deles og da Kommissionen som havde ønsket Gadens Deling fordi derved alt Fællesskab blev ophævet - ved nøjere Undersøgelse fandt at efter Gaardenes Beliggenhed i Byen ikkun faa Gaarde kunde faa Lod paa Gaden, hvorved de andre blev misfornøjet og Husmændene i Byen som laa indeklemt mellem Gaardene derved særdeles forulejliges og havde Tab eragtede samme at gaden efter de flestes Ønsker skulde blive uddelt dog at af samme tillægges Christen Jensen og Michel Jensen hver et lidet Stykke til en Kaalhauge.

5) Den Mathias Jensen tilhørende Tvilum Eng mellem Nr. 7 og 13 udlægges og stødende til den anden saakaldte Tvilum Eng i Engen under Egholm.

6) Mikkel Jensen tildeles en liden Anpart af Vejle Hede saa vidt samme efter Maal og Taxation kan strække i lige Forhold med Nr. 19, 20, 21 og 22.

7) Vejen til Søbyvad og Naarup. Herpaa er gjort Paastand at den ene skulde aflægges. Forbliver som det er.

8) Iøvrigt forbliver uforandret alt dette af Bønderne med Hr. Landinspektør Munchs Mellemhandling indgaaede i Nr. 2 anført.

Efterat Kommissionen saaledes havde eragtet fremstod Peder Sørensen Møller og tilbød at udflytte sin Gaard paa Nr. 14. Lod og saa stor en Del af sin forrige Indlod som han kan bekomme i Haab om at han blev bevilget den ommeldte Bygningshjælp og den befalede Arbejdshjælp af Bymændene, hvilket Kommissionen fastsatte saaledes: at af hver 2 Tdr. Hartkorn forrettes Kjørsel og alt Pligtarbejde til et Fag Hus og af det der er mer eller mindre efter Forhold. Husene maa være Udflyttede inden Marts 1798 i det seneste. Ifølge af denne Udflytning modtager Peder Laursen Nr. 14's Indlod som er sammenhængende med hans egen Indlod og Resten af hvad ham tilkommer paa Nr. 17 Udlod, hvormed Beboerne erklærede sig fornøjet paa Vilkaar at Sognefogeden med 2de Mænd taxerer hvad enhver af dem har gødet. Befindes det da at den ene har gødet mere end den anden, nyder den, som har gødet det meste af Overskudet en Kjerv hvorimod den anden nyder Græsning paa lige saa stort et Stykke Agerjord i den andens Lod. Hvilket saaledes blev indgaaet.
Datum ut supra

Morgenstierne     H. Gundorph     N. Hastrup     Thura     Munch

For Beskrivelsen af denne Afskriftens Rigtighed bevidner:
Forretning bestaaende af 3 Ark
betalt 72 Skill. sølv Skanderborg Amtshus 6te April 1832
1:74 Skill.Tegn. (ulæseligt Navn)

Tilbage til toppen af siden

Tilbage til startsiden


Vælg andre emner:  Kirstens aner  Hvorfra kom de?  En rejsedagbog  Drama til søs


Schourup-slægten  Kongelige sider  Æbeløs beboere  Hoven kirkebog  Sitemap